Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Tham Khảo Hiến Chương 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP] Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)"SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91-NHẬN XÉT THỰC TRẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY!? CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MƠ HỒ…”. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CNXH NỬA VỜI KHÔNG TƯỞNG...HIẾN CHƯƠNG 91-ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ-CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỂN DÂN TỘC YÊU NƯỚC.Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chương 91.ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHƯƠNG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN...http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto of Charter 77--MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel is Architects and Founding Members)http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-9... THAM KHẢO BA (3) HIẾN CHƯƠNG-SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91... REFER AND DRAFTING THE CHARTER 91...

Louielamson2000 & PickensPlan- American Renewable Energy Independence.


LOUIELAMSON2000 GLOBAL WEBS LINKS:


[Tài liệu lấy từ Internet ]TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948)
LỜI MỞ ĐẦU
Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhuợng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình thế giới, Xét rằng việc coi thuờng và khinh miệt nhân quyền đã đua tới những hành động dã man làm phẫn nộ luong tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi nguời đuợc tự do ngôn luận và tự do tín nguỡng, đuợic giải thoát khỏi sự sợ hãi và khốn cùng, đuợc tuyên xung là nguyện vọng cao cả nhất của con nguời,Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải đuợc một chế độ pháp trị bảo vệ để con nguời khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền,Xét rằng
điều cốt yếu là phải phát triển những tuong quan hữu nghị giữa các quốc gia,Xét rằng, trong Hiến Chuong Liên Hiệp Quốc, các dân tộc
đã tái xác nhận niềm tin vào những nhân quyền căn bản, vào phẩm cách và giá trị của con nguời, vào quyền bình đẳng nam nữ, cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi truờng tự do hon,Xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp Quốc để phát huy sự tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản,Xét rằng một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là
điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy.

Vì vậy,

ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC


Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này nhu một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và
đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp luy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thỗ bị giám hộ.Điều 1: Mọi nguời sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và luong tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.Điều 2: Ai cung đuợc huởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, nhu chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.Ngoài ra không đuợc phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà nguời đó trực thuộc, dù là nuớc độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.Điều 3: Ai cung có quyền đuợc sống, tự do, và an toàn thân thể.Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ duới mọi hình thức đều bị cấm chỉ.Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm.Điều 6: Ai cung có quyền đuợc công nhận là con nguời truớc pháp luật bất cứ tại đâu.Điều 7: Mọi nguời đều bình đẳng truớc pháp luật và đuợc pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Mọi nguời đều đuợc bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị trái với Tuyên Ngôn này.Điều 8: Ai cung có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản đuợc hiến pháp và luật pháp thừa nhận.Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay luu đầy một cách độc đoán.Điều 10: Ai cung có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, đuợc một toà án độc lập và vô tu xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghiã vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.Điều 11:

1. Bị cáo về một tội hình sự
đuợc suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ. 2. Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đa làm hay không làm, nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế hiện hành; mà cung không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hon hình phạt đuợc áp dụng trong thời gian phạm pháp.Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tu, gia đình, nhà ở, thu tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cung có quyền đuợc luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy.Điều 13:

1. Ai cung có quyền tự do đi lại và cu trú trong quản hạt quốc gia. 2. Ai cung có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi huong.Điều 14:

1. Khi bị đan áp, ai cung có quyền tìm noi tị nạn và đuợc huởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác. 2. Quyền này không đuợc viện dẫn trong truờng hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.Điều 15:

1. Ai cung có quyền có quốc tịch.
2. Không ai có thể bị tuớc quốc tịch hay tuớc quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.Điều 16:

1.
Đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đình mà không bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết hôn, trong thời gian hôn thú cung nhu khi ly hôn. 2. Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những nguời kết hôn. 3. Gia đinh là đon vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải đuợc xã hội và quốc gia bảo vệ.Điều 17:

1. Ai cung có quyền sở hữu, hoặc riêng tu hoặc hùn hiệp với nguời khác. 2. Không ai có thể bị tuớc đoạt tài sản một cách độc đoán.Điều 18: Ai cung có quyền tự do tu tuởng, tự do luong tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín nguỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín nguỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với nguời khác, tại noi công cộng hay tại nhà riêng.Điều 19: Ai cung có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phuong tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.Điều 20:

1. Ai cung có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.
2. Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn.Điều 21:

1. Ai cung có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc qua các
đại biểu do mình tự do lựa chọn. 2. Ai cung có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nuớc. 3. Ý nguyện của quốc dân phải đuợc coi là căn bản của mọi quyền lực quốc gia; ý nguyện này phải đuợc biểu lộ qua những cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực, theo phuong thức phổ thông đầu phiếu kín, hay theo các thủ tục tuyển cử tự do tuong tự.Điều 22: Với tu cách là một thành viên của xã hội, ai cung có quyền đuợc huởng an sinh xã hội, cung nhu có quyền đoi đuợc huởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế, và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia.Điều 23:

1. Ai cung có quyền đuợc làm việc, đuợc tự do lựa chọn việc làm, đuợc huởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và đuợc bảo vệ chống thất nghiệp. 2. Cùng làm việc ngang nhau, mọi nguời đuợc trả luong ngang nhau, không phân biệt đối xử. 3. Nguời làm việc đuợc trả luong tuong xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống xứng đáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ đuợc bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác. 4. Ai cung có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.Điều 24: Ai cung có quyền nghỉ ngoi và giải trí, đuợc huởng sự hạn định hợp lý số giờ làm việc và những ngày nghi định kỳ có trả luong.Điều 25:

1. Ai cung có quyền đuợc huởng một mức sống khả quan về phuong diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cung có quyền đuợc huởng an sinh xã hội trong truờng hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa bụa, già yếu, hay thiếu phuong kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn. 2. Sản phụ và trẻ em đuợc đặc biệt săn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con, dầu là chính thức hay ngoại hôn, đều đuợc huởng bảo trợ xã hội nhu nhau.Điều 26:

1. Ai cung có quyền đuợc huởng giáo dục. Giáo dục phải đuợc miễn phí ít nhất ở cấp so đẳng và căn bản. Giáo dục so đẳng có tính cách cuỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải đuợc phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải đuợc phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn. 2. Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cuờng sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm, bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo, đồng thời yểm trợ những hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc duy trì hoà bình. 3. Cha mẹ có quyền uu tiên lựa chọn giáo dục cho các con.Điều 27:

1. Ai cung có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thuởng ngoạn nghệ thuật, đuợc huởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy. 2. Ai cung đuợc bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình.Điều 28: Ai cung có quyền đuợc huởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này có thể đuợc thực hiện đầy đủ.Điều 29:

1. Ai cung có nghiã vụ
đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể đuợc phát triển một cách tự do và đầy đủ. 2. Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cung phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của nguời khác cung đuợc thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cung đuợc thỏa mãn. 3. Trong mọi truờng hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.Điều 30: Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào đuợc quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này.(Phỏng theo bản dịch của Trung Tâm Việt Nam Về Nhân Quyền
với sự tu chính của Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Nhân Quyền.)


<><><><><><><><><><><>


[Tài liệu lấy từ Internet ] TUYÊN NGÔNG HIẾN CHƯƠNG 77 ( TIỆP KHẮC)Tuyên Ngôn Hiến Chương 77 (Tiệp Khắc)
Tạp chí Luật Tổng hợp Tiệp Khắc số 120 xuất bản ngày 13-10-1976 đã cho đăng tải bản Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân sự và Chính trị (Công ước 1) và bản Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Những văn kiện này đã được ký kết bởi đại biểu nước Cộng hòa chúng ta vào năm 1968, tái cam kết năm 1975, và có hiệu lực kể từ ngày 23-3-1976. Từ ngày đó trở đi, công dân nước ta có quyền và Nhà Nước có bổn phận phải theo tinh thần của những văn kiện này.

Những quyền tự do cho mỗi cá nhân mà các văn kiện này bảo đảm là những giá trị chính yếu cho nền văn minh nhân loại. Đó là mục tiêu mà hầu hết những lực lượng cấp tiến trong lịch sử đã nhắm tới. Một nền luật pháp nếu bao gọn được các điều này có thể đóng góp rất nhiều cho việc phát triển con người trong xã hội chúng ta
Chúng tôi chào mừng việc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Tiệp Khắc đã vươn lên tham gia vào những Công ước này.

Việc đăng tải những văn kiện này cũng là lời nhắc nhở rất khẩn trương rằng biết bao nhiêu quyền dân sự căn bản này tại đất nước ta vẫn chỉ là chuyện trên giấy tờ.
Quyền tự do phát biểu tư tưởng trong khoản 19 của Công ước 1 chẳng hạn, vẫn hoàn toàn là điều mơ tưởng. Hàng chục ngàn công dân bị cấm hành nghề chuyên môn của họ chỉ vì có chính kiến khác với Nhà Nước. Họ thường xuyên bị đủ loại kỳ thị và trù dập bởi các cơ quan công quyền, bị tước đoạt mọi phương tiện để bào chữa cho mình. Thực chất, họ trở thành nạn nhân của một loại chính sách phân biệt chủng tộc.

Hàng trăm ngàn công dân khác vẫn không có cái quyền "không phải sống trong sợ hãi" đã ghi trong phần mở đầu của Công ước 1. Họ sống trong nổi hồi hộp thường xuyên là sẽ mất việc làm và nhiều thứ khác nữa nếu lỡ lời nói thật ý tưởng của mình.

Ngược với khoản 13 của Công ước 2 về quyền được giáo dục, nhiều thanh niên bị đứt đường học vấn chỉ vì tư tưởng của họ hoặc bố mẹ họ. Vô số công dân sợ hãi không dám biểu lộ tín ngưỡng, vì làm vậy, chính họ và con cái họ sẽ không được học lên cao.

Nếu có ai dám thi hành quyền "sưu tầm, tiếp nhận, và chia sẻ ý tưởng, dữ kiện từ đủ mọi nguồn, không phân biệt biên giới, bằng lời nói, chữ viết, in ấn, hoặc bằng hình thức nghệ thuật" (đoạn 2, khoản 19 Công ước 1), họ ắt đã bị trừng phạt nặng nề trước tòa sau khi bị chụp mũ là đã vi phạm một luật hình sự nào đó. Một bằng chứng cụ thể là vụ xử các nhạc sĩ trẻ hiện giờ.

Quyền tự do ngôn luận bị đè bẹp bởi sự tập trung kiểm soát tất cả phương tiện truyền thông, in ấn, và văn hóa. Không một tác phẩm chính trị , triết lý, khoa học hay nghệ thuật nào được phát hành nếu nó có chút gì khác với ý thức hệ và mỹ quan của Nhà Nước. Phê bình những triệu chứng khủng hoảng trong xã hội là điều bị cấm ngặt. Việc bào chữa cho những cá nhân bị các cơ quan tuyên truyền Nhà Nước vu khống, mạ lỵ là điều không tưởng. (Sự bảo vệ của pháp luật chống việc "đả thương danh dự và bôi nhọ danh tánh" như liệt kê trong khoản 17 của Công ước 1 là điều không có trong thực tế). Những người bị vu khống không có cách gì để chống chế lại, có tìm đến pháp luật để xin can thiệp cũng vô ích. Những buổi thảo luận trước công chúng về những vấn đề tri thức và văn hóa đương nhiên là không bao giờ xảy ra. Nhiều học giả, cán bộ văn hóa, cũng như thường dân bị trù dập chỉ vì trong quá khứ họ đã lỡ xuất bản hay tuyên bố những điều gì mà ngày nay bị lên án bởi chế độ hiện tại.

Quyền tự do lương tâm và tín ngưỡng trong khoản 18 của Công ước 1 bị giới hạn một cách có hệ thống bằng những đạo luật tuỳ tiện. Tu sĩ bị giới hạn trong mọi sinh hoạt và bị thường xuyên đe dọa rút giấy phép hành đạo. Những ai tuyên xưng tín ngưỡng bằng lời nói hay hành động bị mất công ăn việc làm và bị nhiều loại trả thù khác. Giáo lý bị đè chặn,..

Nhiều quyền dân sự bị giới hạn một cách ngặt nghèo hay bị dập tắt hẳn vì mọi cơ quan, đoàn thể Nhà Nước đều răm rắp theo mọi chỉ thị chính trị của cơ chế Đảng và mệnh lệnh của các đảng viên cao cấp. Hiến pháp Tiệp Khắc và toàn bộ đạo luật quốc gia không hề qui định nội dung, hình thức, hay việc thực thi những loại mệnh lệnh như vậy. Các lệnh này thường là những chỉ thị miệng, đằng sau hậu trường, mà người dân thường không hề hay biết cũng như vượt xa tầm kiểm soát của họ. Những kẻ ra lệnh này chỉ phải chịu trách nhiệm với chính họ và hệ thống Đảng của họ chứ không phải quần chúng nhân dân. Nhưng những chỉ thị này lại là yếu tố quyết định trên mọi cơ quan lập pháp và hành pháp của Nhà Nước, hệ thống tòa án, các chức năng chế tài, công đoàn, các hội đoàn xã hội, các đảng chính trị, các xí nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường học,... Lệnh của Đảng uỷ vượt trên quyền hạn của luật pháp

Khi hội đoàn hoặc cá nhân hành sử quyền và nghĩa vụ của mình nhưng lại không phù hợp với những chỉ thị trên, họ không có một cơ quan độc lập nào để xin xét xử. Chính vì vậy, các quyền trong Công ước bị trói buộc trầm trọng, như khoản 21 và 22 về quyền tự do hội họp, lập hội và những giới hạn cần thiết; khoản 25 về sự bình quyền trong việc tham gia việc chung; khoản 26 cấm mọi loại kỳ thị về quyền được luật pháp bảo vệ. Tình trạng hiện nay cũng cấm cản quyền của công nhân, thợ thuyền tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác để bảo vệ quyền lợi kinh tế và xã hội của họ, kể cả quyền đình công (đoạn 1, khoản 8, Công ước 2)

Các quyền dân sự khác, kể cả những ngăn cấm rõ ràng về việc "xâm phạm một cách tùy tiện và bất hợp pháp đời tư, gia đình, gia cư và thư từ của dân" (khoản 17, Công ước 1) đều đang bị vi phạm nặng nề với những thủ thuật của Bộ Nội vụ để kiểm soát đời sống hàng ngày của người dân, như nghe lén điện thoại, đặt ngầm những dụng cụ nghe lén trong nhà dân, kiểm duyệt thư từ, rình rập cá nhân, xét nhà, tuyển mộ thêm cho hệ thống chỉ điểm (bằng cả đe dọa lẫn hứa hẹn), v.v...Bộ Nội vụ thường xuyên can thiệp vào các quyết định thuê mướn, khuyến khích chính sách kỳ thị tại các ban ngành đoàn thể, chỉ thị ngầm các tòa án, và ngay cả điều động các chiến dịch tuyên truyền ở các cơ sở truyền thông đại chúng. Loại hoạt động ngầm ngầm này không hề được qui định bởi luật pháp và người dân không biết cách nào để tự bảo vệ mình.

Khi truy tố người dân vì động cơ chính trị, cả cơ quan điều tra lẫn xét xử của Nhà Nước vi phạm quyền của bị cáo và luật sư của họ, ngược với khoản 14 của Công ước 1 và luật pháp Tiệp Khắc. Cách giam giữ những người bị bỏ tù vì lý do chính trị được cố tình duy trì để sỉ nhục nhân phẩm, đe dọa sức khỏe, và bẻ gãy tinh thần của họ.

Đoạn 2, khoản 12 của Công ước 1 về quyền rời khỏi nước của người dân bị vi phạm khắp nơi. Dưới danh nghĩa "bảo vệ an ninh quốc gia" (đoạn 3), nhiều lý do vô cùng kệch cỡm đã được sử dụng để cấm dân chúng thực thi quyền này. Những quyết định cấp phát chiếu khán nhập nội cho người ngoại quốc cũng tùy tiện không kém. Nhiều người bị cấm vào Tiệp Khắc chỉ vì họ có quan hệ nghề nghiệp hay bè bạn với những đối tượng có tên trong sổ đen của Nhà Nước

Nhiều công dân tại sở làm, trong vòng bạn bè thân, hay nhờ qua truyền thông ngoại quốc (diễn đàn công cộng duy nhất) kêu gọi chú ý đến những vi phạm nhân quyền, tự do, dân chủ một cách có hệ thống này và đòi có biện pháp xử lý một số trường hợp điển hình. Những lời kêu gọi này thay vì được sự ủng hộ của Nhà Nước, thì kẻ kêu gọi lại trở thành đối tượng bị điều tra.

Trách nhiệm bảo vệ các quyền dân sự dĩ nhiên thuộc về các cơ quan thẩm quyền là chính, nhưng không chỉ thuộc về họ mà thôi. Mỗi công dân cũng phải chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay cũng như trách nhiệm trong việc thực thi những Công ước ràng buộc cả cá nhân lẫn Nhà Nước đã được ký kết đúng theo luật lệ

Chính ý thức chia xẻ trách nhiệm này, cùng với niềm tin của chúng tôi vào giá trị của sự dấn thân vào việc chung, những ao ước được góp phần vào đời sống xã hội, và nhu cầu chung phải tìm một cách mới hữu hiệu hơn để đến đích, đã dẫn đến việc thành lập HIẾN CHƯƠNG 77, và Bản Tuyên Ngôn này là lời công bố sự ra đời của Hiến Chương 77.

Hiến Chương 77 là một sự kết hợp mở rộng, không hình thức, và tự do cho mọi người từ nhiều nguồn tư tưởng, tôn giáo, và ngành nghề khác nhau, tập hợp lại vì một nguyện vọng chung là nỗ lực cá nhân cũng như tập thể đấu tranh cho sự tôn trọng nhân quyền và dân quyền tại đất nước chúng ta và trên thế giới. Đây là những quyền được công nhận bởi hai Công ước Quốc tế đã được bỏ phiếu chung quyết tại Hội nghị Helsinki, và được công nhận bởi nhiều đại hội quốc tế chống chiến tranh, bạo động, đàn áp xã hội và tâm linh. Đây cũng là những quyền đã được Liên Hiệp Quốc mô tả tổng quát trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Hiến Chương 77 được thiết lập trên sự đoàn kết và thân hữu giữa những người cùng chia xẻ lý tưởng. Họ đã và đang gắn liền cuộc sống và công sức đời họ vào những lý tưởng này
Hiến Chương 77 không phải là một tổ chức. Nó không có nội quy, cơ chế hội viên, hay bộ phận điều hành lâu dài. Bất cứ ai có cùng chung lý tưởng với Hiến Chương 77, tham gia hay ủng hộ công tác, thì đều là thành viên của Hiến Chương

Hiến Chương 77 không phải là nền tảng cho những đối lập chính trị. Nó chỉ phục vụ cho những lợi ích xã hội tương tự như những nhóm hội của công dân đang sinh hoạt ở những nước Tây phương lẫn Đông phương khác. Hiến Chương 77 không có chủ định soạn thảo một chương trình riêng để cải tạo hệ thống xã hội, chính trị. Tuy nhiên, nó sẽ theo đúng mục đích và khởi động những cuộc đối thoại trong tinh thần xây dựng với các giới chức chính trị và Nhà Nước bằng cách hướng sự chú ý của công luận vào những vụ vi phạm nhân quyền và dân quyền cụ thể, bằng cách ghi vào văn kiện những vi phạm này, bằng cách đệ trình những đề nghị thiết lập và bảo đảm những quyền này, và bằng cách đóng vai trung gian trong những vụ xung đột vi phạm nhân quyền.

Danh xưng tiêu biểu Hiến Chương 77 nhấn mạnh sự kiện nó được thành lập vào những giây phút đầu năm 1977. Đây là năm đã được tuyên xưng là năm cho các tù nhân chính trị và cũng là năm Hội nghị Belgrade sẽ duyệt lại việc thi hành những giao ước đã ký kết tại Helsinki.

Chúng tôi, những người ký tên trong Bản Tuyên Ngôn này, ủy quyền cho Tiến sĩ Jiri Hajek, Tiến sĩ Vaclav Havel và Giáo sư Jan Patocka đại diện Hiến Chương 77 trong những tiếp xúc với Nhà Nước, các tổ chức khác và công luận thế giới. Chữ ký của ba vị này đủ để bảo đảm sự xác thực của những văn kiện do Hiến Chương 77 ấn hành. Chúng tôi, những người ký Bản Tuyên Ngôn này và những công dân khác sẽ tham gia trong tương lai, sẽ cùng làm việc với ba vị này, nhận lãnh công tác cụ thể, và cũng chia sẻ trách nhiệm cho sự nghiệp chung

Chúng tôi tin rằng Hiến Chương 77 sẽ giúp đạt được mục tiêu là mọi công dân Tiệp Khắc sẽ được sống và làm việc trong một dân tộc tự do.

Prague, ngày 01 tháng 01 năm 1977

257 chữ ký bao gồm: Milan Huebl, Frantisek Kriegel, Jiri Hajek, Zdenek Mlynar, Jiri Mueller, Ludvik Vaculik, Pavel Kohout, Vaclav Havel, Karel Bartosek, Jan Tesar và Erika Kadlecova.

Jiri Hajek, Vaclav Havel và Jan Patocka được uỷ nhiệm làm người phát ngôn cho nhóm Hiến Chương 77.

(Nguồn bản dịch: từ Internet)

Czech Republic/Slovakia: Text Of Charter 77

Prague, 1 January 1997 (RFE/RL) — Today marks the 20th anniversary of the publication of the Czechoslovak human rights document, Charter 77. Charter 77 was a petition calling on Czechoslovakia’s communist authorities to respect the international human rights agreements they had signed. It was drafted in secret in late 1976, initially signed in Prague by some 300 people, mainly dissidents, and released to foreign correspondents in January 1977

Text of Charter 77 - Declaration

1 January 1977

In the Czechoslovak Collection of Laws, no. 120 of 13 October 1976, texts were published of the International Covenant on Civil and Political Rights, and of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which were signed on behalf of our Republic in 1968, were confirmed at Helsinki in 1975 and came into force in our country on 23 March 1976. From that date our citizens have the right, and our state the duty, to abide by them.

The human rights and freedoms underwritten by these covenants constitute important assets of civilized life for which many progressive movements have striven throughout history and whose codification could greatly contribute to the development of a humane society.
We accordingly welcome the Czechoslovak Socialist Republic’s accession to those agreements.

Their publication, however, serves as an urgent reminder of the extent to which basic human rights in our country exist, regrettably, on paper only.

The right to freedom of expression, for example, guaranteed by article 19 of the first-mentioned covenant, is in our case purely illusory. Tens of thousands of our citizens are prevented from working in their own fields for the sole reason that they hold views differing from official ones, and are discriminated against and harassed in all kinds of ways by the authorities and public organizations. Deprived as they are of any means to defend themselves, they become victims of a virtual apartheid.

Hundreds of thousands of other citizens are denied that ’freedom from fear’ mentioned in the preamble to the first covenant, being condemned to live in constant danger of unemployment or other penalties if they voice their own opinions.

In violation of article 13 of the second-mentioned covenant, guaranteeing everyone the right to education, countless young people are prevented from studying because of their own views or even their parents’. Innumerable citizens live in fear that their own or their children’s right to education may be withdrawn if they should ever speak up in accordance with their convictions. Any exercise of the right to ’seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print’ or ’in the form of art’, specified in article 19, para. 2 of the first covenant, is punished by extrajudicial or even judicial sanctions, often in the form of criminal charges as in the recent trial of young musicians.

Freedom of public expression is repressed by the centralized control of all the communications media and of publishing and cultural institutions. No philosophical, political or scientific view or artistic expression that departs ever so slightly from the narrow bounds of official ideology or aesthetics is allowed to be published; no open criticism can be made of abnormal social phenomena; no public defense is possible against false and insulting charges made in official propaganda; the legal protection against ’attacks on honors and reputation’ clearly guaranteed by article 17 of the first covenant is in practice non-existent; false accusations cannot be rebutted and any attempt to secure compensation or correction through the courts is futile; no open debate is allowed in the domain of thought and art. Many scholars, writers, artists and others are penalized for having legally published or expressed, years ago, opinions which are condemned by those who hold political power today.

Freedom of religious confession, emphatically guaranteed by article 18 of the first covenant, is systematically curtailed by arbitrary official action; by interference with the activity of churchmen, who are constantly threatened by the refusal of the state to permit them the exercise of their functions, or by the withdrawal of such permission; by financial or other measures against those who express their religious faith in word or action; by constraints on religious training and so forth.

One instrument for the curtailment or, in many cases, complete elimination of many civic rights is the system by which all national institutions and organizations are in effect subject to political directives from the apparatus of the ruling party and to decisions made by powerful individuals. The constitution of the Republic, its laws and other legal norms do not regulate the form or content, the issuing or application of such decisions; they are often only given out verbally, unknown to the public at large and beyond its powers to check; their originators are responsible to no one but themselves and their own hierarchy; yet they have a decisive impact on the actions of the lawmaking and executive organs of government, and of justice, of the trade unions, interest groups and all other organizations, of the other political parties, enterprises, factories, institutions, offices, schools, and so on, for whom these instructions have precedence even before the law.

Where organizations or individual citizens, in the interpretation of their rights and duties, come into conflict with such directives, they cannot have recourse to any non-party authority, since none such exists. This constitutes, of course, a serious limitation of the right ensuing from articles 21 and 22 of the first-mentioned covenant, which provides for freedom of association and forbids any restriction on its exercise, from article 25 on the equal right to take part in the conduct of public affairs, and from article 26 stipulating equal protection by the law without discrimination. This state of affairs likewise prevents workers and others from exercising the unrestricted right to establish trade unions and other organizations to protect their economic and social interests, and from freely enjoying the right to strike provided for in para. 1 of article 8 in the second-mentioned covenant.

Further civic rights, including the explicit prohibition of ’arbitrary interference with privacy, family, home or correspondence’ (article 17 of the first covenant), are seriously vitiated by the various forms of interference in the private life of citizens exercised by the Ministry of the Interior, for example, by bugging telephones and houses, opening mail, following personal movements, searching homes, setting up networks of neighborhood informers (often recruited by illicit threats or promises) and in other ways. The ministry frequently interferes in employers’ decisions, instigates acts of discrimination by authorities and organizations, brings weight to bear on the organs of Justice and even orchestrates propaganda campaigns in the media. This activity is governed by no law and, being clandestine, affords the citizen no chance to defend himself.

In cases of prosecution on political grounds the investigative and judicial organs violate the rights of those charged and of those defending them, as guaranteed by article 14 of the first covenant and indeed by Czechoslovak law. The prison treatment of those sentenced in such cases is an affront to human dignity and a menace to their health, being aimed at breaking their morale.

Paragraph 2, article 12 of the first covenant, guaranteeing every citizen the right to leave the country, is consistently violated, or under the pretence of ’defence of national security’ is subjected to various unjustifiable conditions (para. 3). The granting of entry visas to foreigners is also handled arbitrarily, and many are unable to visit Czechoslovakia merely because of professional or personal contacts with those of our citizens who are subject to discrimination.

Some of our people — either in private, at their places of work or by the only feasible public channel, the foreign media — have drawn attention to the systematic violation of human rights and democratic freedoms and demanded amends in specific cases. But their pleas have remained largely ignored or been made grounds for police investigation.

Responsibility for the maintenance of civic rights in our country naturally devolves in the first place on the political and state authorities. Yet, not only on them: everyone bears his share of responsibility for the conditions that prevail and accordingly also for the observance of legally enshrined agreements, binding upon all citizens as well as upon governments. It is this sense of co-responsibility, our belief in the meaning of voluntary citizens’ involvement and the general need to give it new and more effective expression that led us to the idea of creating Charter 77, whose inception we today publicly announce.

Charter 77 is a free informal, open community of people of different convictions, different faiths and different professions united by the will to strive, individually and collectively, for the respect of civic and human rights in our own country and throughout the world — rights accorded to all men by the two mentioned international covenants, by the Final Act of the Helsinki conference and by numerous other international documents opposing war, violence and social or spiritual oppression, and which are comprehensively laid down in the United Nations Universal Declaration of Human Rights.

Charter 77 springs from a background of friendship and solidarity among people who share our concern for those ideals that have inspired, and continue to inspire, their lives and their work.

Charter 77 is not an organization; it has no rules. permanent bodies or formal membership. It embraces everyone who agrees with its ideas, participates in its work, and supports it. It does not form the basis for any oppositional political activity. Like many similar citizen initiatives in various countries, West and East, it seeks to promote the general public interest. It does not aim, then, to set out its own programmers for political or social reforms or changes, but within its own sphere of activity it wishes to conduct a constructive dialogue with the political and state authorities, particularly by drawing attention to various individual cases where human and civil rights are violated, by preparing documentation and suggesting solutions, by submitting other proposals of a more general character aimed at reinforcing such rights and their guarantees, and by acting as a mediator in various conflict situations which may lead to injustice and so forth.

By its symbolic name Charter 77 denotes that it has come into being at the start of a year proclaimed as the Year of Political Prisoners, a year in which a conference in Belgrade is due to review the implementation of t
he obligations assumed at Helsinki
As signatories, we hereby authorize Professor Dr Jan Patocka, Vaclav Havel and Professor Jiri Hajek to act as the spokesmen for the Charter. These spokesmen are endowed with full authority to represent it vis-a-vis state and other bodies. and the public at home and abroad, and their signatures attest the authenticity of documents issued by the Charter. They will have us, and others who join us, as their co-workers, taking part in any needful negotiations, shouldering particular tasks and sharing every responsibility.

We believe that Charter 77 will help to enable all the citizens of Czechoslovakia to work and live as free human beings.


<><><><><><><><><><>


HIẾN CHƯƠNG 2000

TUYÊN NGÔN

(Đã thông qua Đại Hội Thế Giới Công Bố Hiến Chương 2000 ngày 25-26/11/ 2000 tại Paris, Pháp Quốc)

- Xét rằng: Chế độ tàn hại dân tộc Cộng Sản Việt Nam với ba tiêu ngữ “ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC” vay mượn, được đưa lên thành chủ đích quốc gia trong bao thập niên qua, đã không đạt được phần nào trong cả ba. Trước hết, chế độ tại Việt Nam theo đuổi và thực hành chủ nghiã ngoại lai Mác Xít Lê Nin Nít. Đã là thừa sai của một chủ nghiã quốc tế, làm theo lệnh của Cộng Sản Quốc Tế, thì ĐỘC LẬP DÂN TỘC đâu thể nào có được? Về TỰ DO và HẠNH PHÚC: cả nước như một nhà tù khổng lồ, trong bối cảnh đói nghèo và lạc hậụ
- Xét rằng: Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phạm nhiều tội ác trong nửa thế kỷ qua, trách nhiệm việc giết hại trên một triệu nhân mạng, như được tổng kết trong “Quyển Sách Đen về Chủ Nghiã Cộng Sản” – một công trình quy mô được trích dẫn khắp thế giới, do Sử gia Pháp Stephane Courtois chủ biên. Trong thực tế, con số bị giết hại còn cao hơn gấp bộị

- Xét rằng: Các tội ác của Cộng Sản Việt Nam đối với Dân Tộc Việt Nam cần phải được tố cáo trước công luận thế giới, tùy trường hợp cần được truy tố, và có biện pháp thích đáng đối với những kẻ chủ đô.ng.

- Xét rằng: “Học thuyết Mác Lê” nói chung và “lý thuyết đấu tranh giai cấp” nói riêng chính là cội nguồn gây ra các hành động tội ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các thảm họa mà đất nước phải gánh chịụ Do sự áp dụng chủ thuyết này với chế độ “toàn trị”, Việt Nam đã rơi vào hàng thấp nhất của thang phát triển thế giới cùng với sự tước đoạt mọi quyền tự do của con ngườị

- Xét rằng: Tiêu chuẩn “hạnh phúc” của bất kỳ dân tộc nào trên trái đất đều được thể hiện qua các thăng tiến về “vật chất” và “tinh thần”, mà quan trọng nhất về “vật chất” là tiêu chuẩn “Sản Lượng Xổi Nội Địa”/đầu người và về “tinh thần” là sự “Tự Do”, “Quyền Làm Người” và bối cảnh “Văn Hóa, Xã Hội, Tôn Giáo” có tính nhân bản, đem lại an bình, lạc phúc và cuộc sống thăng hoa cho người dân. Đối với Việt Nam, cộng đồng thế giới đều chung một nhận định là:

(1) các quyền Tự Do và Quyền Làm Người tại Việt Nam bị vi phạm một cách trầm trọng – đặc biệt tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí, tự do lập hội và nghiệp đoàn, tự do di chuyển – nhất là xuất ngoại, tự do ứng cử và bầu cử, và

(2) xã hội Việt Nam hiện tại là một xã hội phân cách cùng cực giữa một bên là tập đoàn thống trị lạm dụng quyền lực mặc tình bóc lột và vơ vét của dân, và một bên là đại chúng – nghèo khổ và bị áp chế – dưới cái ách “chuyên chính” của Đảng, được áp đặt lên toàn xã hội qua Điều 4 Hiến Pháp. Tệ tham nhũng và đục khoét của công làm tê liệt mọi guồng máy và tác hại khủng khiếp đến mọi sinh hoạt quốc giạ Trong khi các tệ nạn xã hội khác như xì ke ma túy, bệnh liệt kháng, buôn lậu, đường dây tình dục v.v. phát triển vượt mức, làm băng hoại cả xã hộị Đó là bối cảnh “HẠNH PHÚC” của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ NghiãViệt Nam hiện naỵ

- Xét rằng: Các quyền Tự Do và Quyền Làm Người “ĐÚNG NGHIÔ là các quyền “ĐƯƠNG NHIÊN” không thể bị tước đoạt, như được quy định bởi “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền” và các công ước quốc tế liên hệ mà Việt Nam là một thành viên đã ký kết, có nghiã vụ phải tôn tro.ng.

- Xét rằng: Hiến Pháp và hệ thống pháp chế của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam hiện nay mang tính chất hình thức và lừa bịp khi các quyền hiến định được liệt kê khá đầy đủ, nhưng luôn kèm theo câu thòng: “theo luật lệ hiện hành”. Các “luật lệ hiện hành” này – có tính “áp đặt”, số lớn không do quốc hội bù nhìn thiết chế ra, mà được quy định bởi vô số nghị định, thông tư tùy tiện; điển hình là Nghị Định 31/CP về “Quản Chế Hành Chánh”nổi tiếng thế giới và Thông Tư số 02/1999/TT/TGCP quy định “quản lý nhà nước đối với Đạo Cao Đài” nói rõ con dấu của Hội Thánh phải do công an chấp nhận. Điều 4 Hiến Pháp lại càng chính thức hóa tính cách chủ nhân ông toàn xã hội của Đảng, bắt cầu cho Đảng đứng trên luật pháp, khiến không có lực lượng đối lập nào hoặc cơ quan truyền thông, báo chí độc lập nào hiện hữu, để thi hành các chức năng chỉ trích, phản kháng hoặc thay thế đảng đương quyền sau nhiệm kỳ nhất đi.nh. Tất cả đều là của Nhà Nước, lãnh đạo bởi Đảng độc tôn. Điều này hoàn toàn đi ngược lại Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (các Điều 19, 20, 21) và các Công Ước Quốc Tế liên hệ cũng như Tuyên Ngôn Dân Chủ Warsaw (27-6-2000).

- Xét rằng: “Kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghiã” đang đưa Dân Tộc vào ngõ cụt, vì “định hướng Xã Hội Chủ Nghiã” tiếp tục giam hãm nền kinh tế và xã hội dưới cơ chế chỉ huy của Đảng với hệ thống xí nghiệp quốc doanh lụn bại được lấy làm chủ đạọ Mô thức “đổi mới nửa mùa” này, do các ngăn trở về cơ chế, không thể nào tạo được động lượng thúc đẩy nền kinh tế phát triển toàn diện và vượt mức, có khả năng đáp ứng được cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường thế giới đang được toàn cầu hóa trong kỷ nguyên thông tin.

- Xét rằng: Những người cầm quyền hiện nay tại Việt Nam chỉ đại diện cho Đảng Cộng Sản Việt Nam chứ KHÔNG đại diện nhân dân Việt Nam; họ đã cướp chính quyền và giữ chánh quyền bằng bạo lực thay vì thông qua tiến trình dân chủ.

Bởi các lý do trên, các phong trào dân chủ Việt Nam kết hợp xung quanh Hiến Chương 2000 LONG TRỌNG TUYÊN CÁO:

Điều 1: Tiến đến thành lập nền Dân Chủ thực sự cho Việt Nam bằng cách vận động người dân đứng dậy đòi hỏi các quyền dân sinh, dân chủ, như được công bố đến mọi người dân Việt Nam quốc nội – hải ngoại qua “Hiến Chương 2000 Toàn Văn” – cùng với bản Tuyên Ngôn nàỵ

Điều 2: Sẽ giải quyết các hậu quả của chế độ “chuyên chính” tại Việt Nam theo đúng luật pháp quốc tế, luật pháp quốc gia của nước Việt Nam dân chủ sẽ được thành lập, và hợp với trào lưu thế giới về việc giải quyết các tội phạm chống nhân loại hoặc tàn hại đất nước. Chính sách này nhằm làm sáng tỏ công lý, song song với chính sách hòa giải dân tộc được tuyên bố công khai qua việc cấm tuyệt đối việc trả thù. Một Ủy Ban Công Lý với năng quyền thích hợp có thể được quốc hội tương lai của nước Việt Nam dân chủ thiết lập để giải quyết vấn đề.

Điều 3: Hiến Chương 2000 kêu gọi Cộng Đồng Quốc Tế hậu thuẩn cho các phong trào dân chủ trong nội địa Việt Nam. Các phong trào này sẽ được “DIỄN ĐÀN CÔNG DÂN” thành lập tại Đại Hội Paris ngày 25-26/11/2000 dấy động nhằm đòi hỏi các quyền dân sinh, dân chủ tại quốc nội, thực thi Hiến Chương 2000. Đây cũng là sự thực thi Hiến Chương Liên Hiệp Quốc (Điều 55 Khoản c), Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các công ước quốc tế liên hệ, và Tuyên Ngôn Dân Chủ Warsaw.

Điều 4: Trong bước đầu tiên, để tiến đến một xã hội dân sự – tiền thân của một nền dân chủ thực chất – tại Việt Nam; Hiến Chương 2000 – qua “DIỄN ĐÀN CÔNG DÂN”- phát động toàn dân đứng dậy đòi hỏi các quyền tối thiết quy định bởi các điều khoản sau đây của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền:

1- Quyền tham gia việc nước của mọi người, mọi khuynh hướng, qua bầu cử/ứng cử tự do và trung thực, phổ thông đầu phiếu, trực tiếp, kín, định kỳ nơi Điều 21. Quyền này cũng được lập lại – và được nói rõ thêm là “đa đảng” – trong nguyên tắc thứ nhất của Tuyên Ngôn Dân Chủ Warsaw.

2- Quyền tự do hội họp và lập hội, như được quy định nơi Điều 20.

3- Quyền được tự do phát biểu, thu thập và truyền bá ý kiến, tức tự do báo chí và truyền thông, nơi Điều 19.

4- Quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo nơi Điều 18. Để quyền này được thực thi tại Việt Nam, cần phục hoạt các giáo hội truyền thống và trả lại các tài sản đã cướp đoạt của các giáo hội bởi nhà nước Cộng Sản Việt Nam và các cơ chế hệ thuộc; đồng thời, phục hồi hoàn toàn quyền tự do hành đạo và truyền đạo, xuất bản và truyền bá kinh sách, báo chí tôn giáo, cũng như mọi hoạt động văn hóa, giáo dục, từ thiện và xã hội của các giáo hội truyền thống dân lập.

5- Quyền tự do nghiệp đoàn, nơi Điều 23.

6- Quyền đòi hỏi các tiêu chuẩn đời sống thích đáng về thực phẩm, y tế, dịch vụ xã hội, giáo dục và điều kiện làm việc không bị bóc lột nơi các Điều 25, 26 và 24. Thêm nữa là quyền kinh tế nhằm bảo đảm công bằng và thuận lợi – nhất là đối với phụ nữ – trong tuyển dụng và lương bổng, an toàn, sức khỏe, nghỉ ngơi…, nơi Điều 7 Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóạ.

Để thực hiện các điều căn bản kể trên, và để mở lối thoát cho Dân Tộc, tiến đến một nền kinh tế thị trường đáp ứng được bối cảnh toàn cầu hóa và một nền dân chủ đúng nghiã; Hiến Chương 2000 – qua DIỄN ĐÀN CÔNG DÂN – vận động toàn dân đứng dậy đòi hỏi hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp, ngưng thi hành Hiến Pháp 1992 của Cộng Sản Việt Nam, thành lập một cơ chế chuyển tiếp, và hiệp thương để giải quyết vấn đề tìm một giải pháp cho đất nước cũng như xúc tiến bầu cử tự do, dân chủ, trung thực và đa đảng tại Việt Nam.

Paris, Pháp Quốc ngày 26 tháng 11 năm 2000.

Copy and Posed from Hanoi November 23, 2012

________________________________________________________________________"Thời gian sống của bạn là giới hạn, do đó bạn không thể lãng phí nó, sống cuộc sống của người khác. Không bị mắc kẹt bởi thuyết nào đó, sống với kết quả theo sự suy nghĩ của người khác. Không để cho tiếng ồn của ý kiến của người khác, rút ra khỏi tiếng nói nội tâm của riêng bạn. Và quan trọng nhất, bạn có can đảm để làm theo trái tim của bạn và trực giác. Họ bằng cách nào đó, đã biết những gì bạn thực sự muốn trở thành. Tất cả mọi thứ khác là phụ." (Steve Jobs)

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG CHẾT NGƯỜI NẰM CHỜ TRONG TIM CON NGƯỜI!!

Tham Khảo Hiến Chương 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP]
Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)
"SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91-NHẬN XÉT THỰC TRẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY!? CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MƠ HỒ…”. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CNXH NỬA VỜI KHÔNG TƯỞNG...

HIẾN CHƯƠNG 91-ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ-CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỂN DÂN TỘC YÊU NƯỚC.
DỰA VÀO LÒNG DÂN LÀM SỨC MẠNH CHO CUỘC CÁCH MẠNG!!!
ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH CHO MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, THẬT SỰ CÓ TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP. ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN VỀ GIÁO DỤC, VĂN HÓA, KINH TẾ, KHOA HỌC…
BÌNH ĐẲNG CÁC TÔN GIÁO, LÀ NỀN MÓNG TỐT CHO MỘT XÃ HỘI, TẠO CHO CON NGƯỜI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC, BÁC ÁI VÀ CÔNG BẰNG...

Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chương 91.
Mục Tiêu Của Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Mời tham dự vào Thành Viên Hiến Chương 91-Đảng Việt Nam Dân Chủ.

ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHƯƠNG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto of Charter 77
http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html
MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel is Architects and Founding Members)
Tuyên Ngôn-Hiến chương 77 của Tiệp Khắc (Václav Havel là kiến trúc sư và các thành viên sáng lập)
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-9... THAM KHẢO BA (3) HIẾN CHƯƠNG-SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91... REFER AND DRAFTING THE CHARTER 91...


<><><><><><><><><>Tell us about your experience with alternative energy:

I have no experience working in the field of Alternative Renewable Energy. I have no experience on marketing, doing business with Wind Energy, Solar Energy, Green Energy, Clean Energy…
But I believe we need to take the subject, advertising and education widely to the American public. This is the long term plans and strategic, to address the source of the Independent Renewable Energy for American people.
Next step need change, transfer 8.5 million of 18-wheelers trucks, engine run on diesel (OPEC oil), convert 8.5 million engines run on Natural Gas. Use Domestic Natural gas-Production Tax Credit (PTC)
I agreed with Boone Pickens Says: "you get the 8.5 million trucks and fleet vehicles on domestic natural gas," (American Trucking Industry's-American Trucking Associations.) Nov 02, 2012
http://trucking.org/Pages/Home.aspx American Trucking Associations
http://fhwa.dot.gov Federal Highway Administration-United States Department of Transportation
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Transporta...

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Trucking_Association American Trucking Associations
http://americantruckingcompany.com American Trucking Company
I think American Trucking Associations (ATA)Trucking Industry’s, need support and help from U.S Government for the new regulations, (PTC-Production Tax Credit ) provides the rules for 18-wheelers trucks, run on natural gas. (PTC )http://domesticfuel.com/2012/11/01/federal-tax-credit-success
In the last twenty years, I had been traveled to many places around the world. From Atlantic Ocean, to West Coast Pacific Ocean, of the United States…However I thought, (Tái tạo năng lượng thay thế)
http://youtube.com/user/pickensplan Pickensplan for American Independent (Renewable Energy)
http://youtube.com/watch?v=UOczaEzzxaM T. Boone Pickens Testimory in Congress July 22, 2008
http://youtube.com/results?search_query=t.boone+pickens+plan+interv... Pickens Plan Interviews
http://bing.com/search?q=ATLANTIC+OCEAN++&qs=n&form=QBRE&am... (ATLANTIC OCEAN)
http://bing.com/search?q=+PACIFIC+OCEAN+&qs=n&form=QBRE&... (PACIFIC OCEAN).
I had keep in mind thinking on the issues: Renewable Alternative Energy. Will U.S Gov support Production Tax Credit (PTC) for 8.5 million, 18-Wheelers Trucks, run on (Domestic Natural Gas).

Well, think about how much percent of energy, came from sunlight, wind and ocean waves on our earth?! We use sunlight, wind, waves, transfer into Renewable Sources of (Alternative Energy..).
This can help our World, reduction Environmental Pollution, threatening the living life of Human. (Do the climate change-global warming-caused hurricanes, drought and the variety of all the human species.)
In today World, the Developed Countries are using large amounts of Oil, Gas, Coals, Nuclear power plants, Hydropower Dams…, for Expansion Economic…
I think sooner or later, this issue must proceed. Because according to the needs of Economic Development Worldwide (EDW), also because the oil and gas energy, will be established in the future.

Well, we have all (Renewable Alternative Energy-Tái tạo năng lượng để thay thế..) came from the sunlight, wind, waves… So, why don’t we take advantage, and using them!?
To cutback environmental pollution thread to Human life. (Global Warming-Climate Change)

Vâng, thiết nghĩ rằng có bao nhiêu phần trăm nguồn năng lượng, đến từ ánh sáng mặt trời, gió và biển sóng trên trái đất của chúng ta?
Chúng ta sử dụng ánh sáng mặt trời, gió, sóng, chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo. Điều này có thể giúp thế giới của chúng ta, cắt giảm ô nhiễm môi trường, đe dọa tới sự sống con người. ( đang làm khí hậu thay đổi-toàn cầu nóng lên- gây nên bão lụt, hạn hán và nhiều loại bệnh tất cho loài người…)
Trên thế giới ngày hôm nay, các quốc gia phát triển đang sử dụng một lượng lớn dầu, khí đốt, than đá, nhà máy điện hạt nhân, đập thủy điện..., để phát triển mở rộng nền kinh tế.
Tôi nghĩ rằng sớm hay muộn, vấn đề này phải tiến hành. Bởi vì, theo nhu cầu của kinh tế phát triển trên toàn thế giới (EDW), bởi vì dầu và khí đốt, các nguồn năng khác nó sẽ cạn kiệt đi trong tương lai.
Bước tiếp theo cần thay đổi, chuyển 8,5 triệu, xe tải 18-bánh xe, động cơ chạy bằng diesel (OPEC dầu), thay đổi động cơ xe tải này, chạy bằng khí đốt tự nhiên. (Sử dụng khí đốt tự nhiên trong nước, không sử dụng dầu diesel của OPEC)
Tôi đồng ý với Boone Pickens nói: " ta (American Trucking Associations-ATA) có 8,5 triệu xe tải (18 bánh)
và các đội xe (nghiệp đoàn) vận tải, phải (sửa đổi đầu máy dầu-diese)l thay đầu máy chạy bằng khí đốt (domestic gas) trong nước,"
Tôi nghĩ rằng Hiệp hội vận tải Mỹ (ATA) vận tải đường bộ, và các nghiệp đoàn xe tải hạng nặng 18 bánh, cần sự hỗ trợ giúp đỡ từ chính phủ Mỹ cho các quy định mới, cung cấp các quy tắc cho các xe tải 18-bánh, chạy bằng khí tự nhiên. (Natural gas-Domestic gas)
Vâng, chúng tôi có tất cả năng lượng tái tạo đến từ ánh sáng mặt trời, gió, sóng... Vì vậy, tại sao chúng ta không tận dụng, và sử dụng chúng?! Ô nhiễm môi trường, đe dọa cho cuộc sống con người. (Sự hâm nóng lên toàn cầu-khí hậu thay đổi). Posed from Hanoi Vietnam Nov 02, 2012

The Projects of Laos Hydropower Dams (Xayaburi Dam-Nam Ngum Dam) build on Mekong river-Các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện (Xayaburi Dam ) trên sông Mekong. (Laos Hydropower Dams)
Watch this videos to reviews the subjects, and projects of Laos, build Hydropower Dams on Mekong river!? Xem video này để đánh giá các đối tượng, và các dự án của Lào, xây dựng đập thủy điện trên sông Mê Kông!? Đánh giá chủ đề và các dự án, đập thủy điện của Lào, xây dựng trên sông Mê Kông !?
http://youtube.com/watch?v=ewFeLw505CE The Mekong River is Mother River in Southeast Asia. http://youtube.com/watch?v=qxf_SBfLBlY&feature=related "Risky Business; the Nam Theun 2"
Watch this video: “Xayaburi dam construction, June 2012“- “Our Living River: Voices against Xayaburi” -Xem video này: "Xayaburi xây dựng đập, tháng 6 năm 2012"- “Chúng tôi vì sự sống của dòng sông: Lên tiếng nói chống lại Xayaburi" http://youtube.com/watch?v=u1d-iS1Y-W8&feature=related
http://youtube.com/watch?v=QV9OFgDVap4 “Environmentalists protest against Xayaburi dam"
http://youtube.com/watch?v=p3uQgyM3Bp0&feature=relmfu Xayaburi dam construction, June 2012
http://youtube.com/watch?v=PPrgoUEWW3Q "Dam threatens livelihood of Cambodia's poor"
http://youtube.com/watch?v=tMSuB55ePtY&feature=related "China rejects Mekong drying blame"
http://youtube.com/watch?v=6mKS8YqgZ4c&feature=related "Damming the Mekong- Xayaburi"
http://youtube.com/watch?v=eWhB9OT2bss&playnext=1&list=PL6D... "China's and Mekong river"
http://youtube.com/watch?v=VXybaxvxaso Laos build Hydropower Dams on Mekong river
http://youtube.com/watch?v=pQBuSYUkDiM Lào xây dựng đập thủy điện trên sông Mekong (Dams)
http://youtube.com/watch?v=zcPXjsoHtT8&feature=relmfu The subjects of Laos Dams on Mekong
http://youtube.com/watch?v=1zwK9YP046g&feature=related Laos-Hydropower Dams on Mekong river

"Tôi chưa có kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch... Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu và đi du lịch qua nhiều nơi, từ bờ biển phía Tây (Đại Tây Dương) đến bờ biển phía Đông (Thái Bình Dương) Hoa Kỳ, và trên thế giới trong hai mươi năm qua. Tôi đã giữ trong tâm trí và suy nghĩ về vấn đề này !?
Thử nghĩ, có bao nhiêu phần trăm của năng lượng đến từ ánh sáng mặt trời, gió và sóng biển trên trái đất của chúng ta !?
Ánh sáng mặt trời và năng lượng tái tạo, có thể giúp thế giới ngày nay để làm giảm sự nóng lên toàn cầu, và không khí ô nhiễm là thảm họa, đe dọa tới sự sống của loài người... Bởi vì trong thế giới ngày nay, chúng ta sử dụng một lượng lớn dầu đốt + khí và loại than cho kinh tế mở rộng trong thế giới !?
Nếu chúng ta có tất cả các năng lượng này đến từ mặt trời, gió và biển sóng...
Vì vậy, tại sao chúng ta không thể sử dụng tất cả các năng lượng tái tạo, để tận dụng lợi thế của chúng ta !?

Will American people continue dependence on foreign oil? If so, I believe American Energy Downturn will be not fixing. Without Energy Independence, Americans will not have future economy goals. Neither for short term or long term…
Will Americans people, Congress, and new President-Elect work with T Boone Pickens Plan to fix this problem?

“It’s never too late to learn, or to fix a problem of your mistaken. It’s only too late when you do nothing, or ignore the problem of your mistaken.
“ Nó không bao giờ quá muộn, để học hỏi sửa chữa những vấn đề bạn đã sai lầm. Nó chỉ quá muộn khi bạn không làm gì, hoặc bỏ qua vấn đề bạn sai lầm.”

Think before you say. Says and write what you believed
Hãy suy nghĩ trước khi bạn nói. Nói và viết những gì bạn tin tưởng.

Louielamson2000 is My Pen Name. On My life Journeys .I am try to learn. "Think Different"
Marketing-Research Renewable Energy & Learning Cultural-Politics-Education...Freelance Writing Poetry At: http://louielamson2000.blogspot.com/
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=30
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651/next?contex...

<><><><><><><><>

POPE JOHN PAUL II -- GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II.
ENGLISH AND VIETNAMES LANGUAGE.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gioan_Phaol%C3%B4_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem NGUYEN BINH KHIEM-SẤM TRẠNG TRÌNH 500 YEARS http://lysoviet.com/showthread.php?t=688 "Gặp thời, gặp thế, gặp người Trời cho mới biết được hay sự tình." http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm SẤM TRẠNG TRÌNH 500 NĂM TRƯỚC-GẠCH LÓT ĐƯỜNG TIẾP BƯỚC TIÊN TRI...“Vua nào tôi ấy đã bày-Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay”
http://oanhblog.wordpress.com/2012/08/10/thu-doi-chieu-sam-trang-tr...
http://nguoivietquocgia.wordpress.com/2011/03/21/s%e1%ba%a5m-tr%e1%... “Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585

(TÀI LIỆU TỪ INTERNET)
“Một nền chính trị nhằm phát triển con người phải lấy tình liên đới làm phương tiện và kiểu mẫu”. Tại sao người ta có thể từ khước quyền tham gia chính trị của những con người có đủ khả năng, có đủ thiện chí vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích của cộng đồng? Tại sao vậy? Chẳng lẽ vì dựa vào lý lịch chính trị? Chẳng lẽ vì người ấy là người Công Giáo? Khi người ta phân biệt như thế là người ta đã tước mất cái quyền của con người sống trong tình liên đới."

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha viết tiếp: “Kết quả hoạt động của chính trị mang tính liên đới, kết quả mà mọi người ước mong nhưng chưa đạt được, chính là hòa bình.” Ngài nhấn mạnh: “Các tín hữu Giáo Dân không thể khoanh tay ngồi nhìn như kẻ bàng quan lười biếng trước những gì phá hoại hay tổn thương hòa bình, như vũ lực và chiến tranh, tra tấn hay khủng bố, trại tập trung, quân sự hóa chính trị, thi đua võ trang, đe dọa nguyên tử… Ngược lại, là môn đệ của Đức Giêsu Kitô – Vua hòa bình, các tín hữu Giáo Dân phải nhận lãnh bổn phận làm người kiến tạo hòa bình bằng cuộc sống trở về với Chúa và bằng các hoạt động vì sự thật, vì tự do, vì công bình, vì bác ái; đó là những nền tảng vững chắc của hòa bình.”.

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG CHẾT NGƯỜI NẰM CHỜ TRONG TIM CON NGƯỜI!!

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con người phải được cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghĩ giống như con Vẹt, con Khỉ, sau khi được Cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh...) . Đề tài này được Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tư tưởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra được phương thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đã sử dụng ý tưởng phương thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết người hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” được những loại người nào, và ai thường hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” dưới chế độ Cộng Sản độc tài!?

Ở Việt Nam mấy tuần qua, từ ngày đại hội kín của ĐCSVN TƯ6 Khai mạc. Người dân Việt, ở trong lẫn ngoài nước. Họ phán đoán, chờ đợi và huy vọng những gì xảy ra sau vở tuồng hạ màn kết thúc…Có lẽ tâm lý của họ, như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho kẹo…
Trước và trong thời gian “ Hụi kín đảng họp” có một [1] vaì tờ báo mạng (Internet), gọi báo lề trái.: Quân Làm Báo, Dân Làm Báo, Cầu Nhật Tân…Đưa lên những tin tưởng như đùa, nhưng rồi có thật. Sau vụ Công An bắt bố già Kiên đầu bạc ở Hà Nội…Tin này được QLB phát tán truyền đi, tường thuật về một phi vụ không tưởng, như chuyện Lý Tống cướp máy bay, rải truyền đơn chống cộng xuống Sài Gòn năm xưa… Trang web Quan Làm Báo được người dân truy cập nhiều, theo dõi tin tức, giống như cảnh dân Hà Nội ngồi quanh Hồ Gươm, chờ đón pháo đêm giao thừa… Quân Làm Báo năm nay được mùa trúng số… Trong khi đó đám làng báo lề phải của đảng, bị ế ảm như cảnh chợ chiều cuối tháng tư… Còn tiếp..

NHÂN VẬT VÀ TRUYỆN-THỔ PHỈ ĐẢNG CƯỚP VIỆT NAM 37 NĂM SAU VẪN GIỐNG XƯA!!!
NGƯỜI LÍNH VÀ THI SĨ ” 1974-1975-1980...
{ A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980-"A tale of Saigon city after war" [ Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...]
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHƯƠNG CÂU CHUYỆN…
1) A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED 1975-1980... NHỮNG CÂU CHUYỆN Ở TP SÀI GÒN SAU NGAY CHIẾN TRANH KẾT THÚC 1975-1980..
2) LOOK LIKE TWO TWIN SISTER SAME!? “TRÔNG GIỐNG NHƯ HAI CHI EM SINH ĐÔI!? ( Viết sửa lại )

ĐẢNG CƯỚP THỔ PHỈ VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975 ĐẾN NGÀY NAY 2012. ĐANG ĐƯA ĐẤT NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN VIẾT NAM, ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG CỦA SỰ TỤT HẬU BĂNG HOẠI VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KINH TẾ…THẢM HỌA TÀN PHÁ VỀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ô NHIỄM, TẠO RA MỘT XÃ HỘI ĐẦY RẪY SỰ BẤT CÔNG, ĐẠO ĐỨC SỐNG CON NGƯỜI XUỐNG CẤP VÀ BĂNG HOẠI. LŨNG LOẠN TÔN GIÁO, KHỦNG KHOẢNG NIỀM TIN SỰ SỐNG CON NGƯỜI…

ĐẢNG CƯỚP CỘNG SẢN VIỆT NAM, NGÀY NAY ĐÃ LỘ RÕ NGUYÊN HÌNH CHO TOÀN DÂN VIỆT NAM VÀ CẢ THẾ GIỚI NHẬN DIỆN RA!!?? ĐẢNG CƯỚP THỔ PHỈ!!?? ĐẢNG CƯỚP THỔ PHỈ 60 MƯƠI NĂM TỪ 1954 Ở MIỀN BẮC VN, 37 NĂM Ở MIỀN NAM TỪ THÁNG 4-1975 ĐẾN NAY VẪN THẾ…BẢN CHẤT THỔ PHỈ VẪN LÀ THỔ PHỈ!! KHỈ VẪN LÀ KHỈ!! THỔ PHỈ TỪ RỪNG XANH HANG ĐỘNG, TRÀN XUỐNG ĐỒNG BẰNG, VÀO THÀNH PHỐ CƯỚP NHÀ CƯỚP ĐẤT, CƯỚP RUÔNG VƯỜN HÃM HẠI DÂN LÀNH, CHÚNG VƠ VÉT CỦA DÂN, HÚT XƯƠNG MÁU THỊT CỦA NGƯỜI DÂN MIỀN NAM MỘT CÁCH TÀN BẠO, KHÔNG SÁCH VỞ BÚT MỰC NÀO CÓ THỂ VIẾT TẢ HẾT… NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT TỪNG CÓ THỜI GIAN CHỨNG KIẾN, {NHÂN CHỨNG SỐNG-SAU NGÀY CỘNG SẢN CHIẾM MIỀN NAM}. DÙ ÍT HAY NHIỀU NHỮNG GÌ HỌ ĐÃ THẤY, KHÔNG LẼ KHÔNG VIẾT NỔI 1 VÀI TRANG TRUYỆN NGẮN VỀ NHÂN VẬT, NHỮNG CHUYỆN XẢY RA TẠI SÀI GÒN MIỀN NAM SAU THÁNG 4-1975 !!! ( Viết sửa lại )
“ NGƯỜI LÍNH VÀ THI SĨ ” 1974-1975-1980...

A TALE OF SAIGON CITY AFTER THE WAR ENDED [1975-1980]. Disastrous memoir of Saigon after war ended 1975-1980...
NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT TRONG 2 CHƯƠNG CÂU CHUYỆN…XEM VIDEO ĐẢNG CƯỚP CỘNG SẢN VN. TRẢ THÙ HÈN HẠ, TÀN PHÁ MỒ MẢ NGƯỜI QUÁ CỐ, Ở NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA…
http://youtube.com/watch?v=ZufxFbLH5BE&feature=related Communist Vietnam Destroyed "South Vietnam National Military Cemetery" Cộng Sản Việt Nam-Tàn Phá Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa..
http://youtube.com/watch?v=S3Y7_74jmD8&feature=related CSVN Giam Cầm Cải Tạo, Ly-Tán Dân Miền Nam…Communists Vietnam, Separatists and Imprisoned Southern Vietnamese people after war...
http://youtube.com/watch?v=E2aNisIPiY8&feature=relmfu Tội ác bán nước của Cộng Sản Việt Nam…
http://youtube.com/watch?v=ubKcDJCvSHI&feature=related CSVN-Tàn Phá Nghĩa Trang Quân Đội BH...
NHÀ TÙ VÀ TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM…
http://youtube.com/watch?v=JJ4kHqkbgBA&feature=related Trại Giam Cổng Trời P 1 (Tội ác CSVN)
http://youtube.com/watch?v=XexIA1H8Ytw&feature=related Trại giam Cổng Trời P (Tội ác CSVN)
http://youtube.com/watch?v=4JLmrckxpYo&feature=related Trại Giam Cổng Trời P 3 (Tội ác CSVN)
http://youtube.com/watch?v=RpEMzjzkfTw Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục "The Flowers of Hell"
http://youtube.com/watch?v=E9XcHpBAL7A Nguyễn Chí Thiện phát biểu về chế độ Cộng Sản Miền Bắc
http://youtube.com/watch?v=Nq28V6e37-s&feature=relmfu Phỏng vấn Nhà Thơ “Hoa Địa Ngục”
http://youtube.com/watch?v=2CGlcmkatmw&feature=related Nguyễn Chí Thiện "Long Trời Lở đất"
http://youtube.com/watch?v=2v-Lqg6gkuM&feature=related P.V Nguyễn Chí Thiện-Hoa Địa Ngục
http://youtube.com/watch?v=YCL_OoDv8Kk&feature=related P.V Nguyễn Chí Thiện-Hoa Địa Ngục
http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk&feature=related Công An Đào Phá Mồ Mả Của Dân Hà Nội
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÀO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGƯỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP...

"THE SOVIET STORY". CRIMES OF COMMUNISN (COMMUNIST) AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY “TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI!” TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (HỒ CHÍ MINH) ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM TỪ 1945-1954-1975-1980-2012… XEM TẬP PHIM TÀI LIỆU: CÂU CHUYỆN XÔ VIẾT..."THE SOVIET STORY" ( TỘI ÁC CỦA CS)
http://youtube.com/watch?v=AwpFwgVmkp4&feature=relmfu Câu Chuyện Xô Viết 1/8 (Thuyết Minh)
http://youtube.com/watch?v=uN0pvlEqLOc&feature=relmfu Câu Chuyện XÔ Viết 2/8 ( TỘI ÁC CỦA CS)
http://youtube.com/watch?v=cS8Or6DUXvY&feature=relmfu Câu Chuyện Xô Viết 3/8 ( TỘI ÁC CỦA CS)
http://youtube.com/watch?v=FZNl9i7_mio&feature=relmfu Câu Chuyện Xô Viết 4/8 ( TỘI ÁC CỦA CS)
http://youtube.com/watch?v=TXia9Av1584&feature=relmfu Câu Chuyện Xô Viết 5/8 (TỘI ÁC CỦA CS)
http://youtube.com/watch?v=rBCY433aHz4&feature=relmfu Câu Chuyện Xô Viết 6/8 (TỘI ÁC CỦA CS)
http://youtube.com/watch?v=jz-5i-OTk7Q&feature=relmfu Câu Chuyện Xô Viết 7/8 ( TỘI ÁC CỦA CS)
http://youtube.com/watch?v=pPIDyVybDW8&feature=relmfu Câu Chuyện Xô Viết 8/8 (TỘI ÁC CỦA CS)

1) A Tale of Saigon city after the war ended from 1975-1980... Những câu chuyện ở Thành Phố Sài Gòn, sau ngày chiến tranh kết thúc từ 1975-1980…
2) Look like two twin sister same!? “Trông giốn như hai chi em sinh đôi”!?
Nhân vật hai chị em giống nhau, nhìn qua tưởng như sinh đôi. Người chị lớn hơn em 3 tuổi làm Bác sĩ, cô em gái vừa học xong Dược sĩ. Người mẹ và người chị hiểu rõ bản chất của đám quân thổ phỉ cộng sản, trong ánh mắt nghi ngờ sợ hãi và thù hận… Hai me con nhìn nhau, gợi nhớ lại những hình ảnh bỏ Hà Nội, dắt nhau rời bến tàu Đồ Sơn-Hải Phòng, di cư vào Nam (Đà Nẵng-Vũng Tàu) năm 1954-1955…
(Hàng Cỏ, Ba Đình Phố cổ xưa
Sân ga kỷ niệm buổi chiều mưa
Chuyến tàu năm cũ khi rời bến
Bãi biển Đồ Sơn đến Vũng Tàu…
Cô em gái khờ dại mê muội, yêu một tên Y Tá cán bộ Công Sản… Tình tiết, diễn biễn của các nhân vật trong câu chuyện đã xảy ra, là thảm cảnh, bi cảnh cho gia đình của hai chị em… Đó là một báo hiệu đau thương, mất mát và bất hạnh cho người dân Miền Nam… Sau ngày chiến tranh kết thúc sau. 1975…
http://maps.com/ref_map.aspx?pid=11336 50 Years of Communist Vietnamese Crimes-Tội Ác ĐCSVN
http://ngothelinh.tripod.com/50_years_communist_crimes.html 50 Năm Tội Ác Cộng Sản Việt Nam
http://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08 "Giải khăn sô cho Huế" (1969) N.V Nhã Ca.
http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P1-Phỏng vấn Nhà văn Nhã Ca.
http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84&feature=related Giải khăn sô cho Huế P2-Nhà văn Nhã Ca
“Chính sách mị dân, và ngu dân của CSVN đã thành công, đối với người dân Miền Nam trong chiến tranh… Sau khi hòa bình, bộ mặt thật của ĐCSVN lại một lần nữa hiện rõ, như những gì họ đã làm ở Miền Bắc, trong cuộc (Cải Cách Ruộng Đất) từ 1954-1956-1958… Ở TP Sài Gòn, vào những ngày đầu tháng 5-1975…
“Những đám quân bộ đội chính quy Bắc Việt, đám du kích gọi (Việt Cộng) từ rừng sâu tràn vào TP… Tệ hại hơn gọi là đám 30-4, đám VC nằm vùng, nhìn chúng với những khuôn mặt non choẹt, hai cặp mắt vênh váo, cử chỉ hống hách, một tay cầm điếu thuốt lá đang hút dở, một tay cầm khấu súng AK 47 chĩa vào đoàn người, đoàn xe đang bắt dừng lại kiểm soát trên QL1 A, QL 4, QL 14, TL 10, TL 15…
Từ Sài Gòn ra vùng ngoại ô, đi Miền Trung, Miền Tây, Miền Đông, … Nhìn những tên lính đó, nghĩ đến những du kích quân Khờ Me Đỏ-Căm Phu Chia (The Khmer Rouge-Cambodia) (Pol Pot and khmer Rouge). Những đám lính, Bộ đội Bắc Kỳ, Nam nữ nhiều loại thành phần khác nhau, đua nhau tràn vào Sài Gòn, tràn vào Miền Nam, nhanh tay vơ vét cướp của người dân Miền Nam, chúng nó tịch thu nhà cửa, tài sản…(Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng) Nguyễn Du-Truyện Kiều
https://sites.google.com/site/hoikysite/thoi-cua-thanh-than "Thời của Thánh Thần" (Hoàng M.T)
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237nvn0nqnnn2n31... "Thời Của Thánh Thần"
Ngày nay đã 37 năm trôi qua, những người lính đó, những du kích quân trẻ ngày xưa, nay họ trở thành vai vế, gọi là các bậc làm cha me, ông bà của thế hệ con cháu họ, nhưng con cháu của họ nó không hiểu biết gì về sự thật, của lịch trong cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Gọi là cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản…
Ngày nay nhìn lại những đám người đó ở Việt Nam, họ có gì thay đổi..? Không thể vơ đũa cả nắm, để chỉ trích…Vì trong đa số những người lính đó, gọi là (Bộ Đội Cụ Hồ) họ rất đau khổ và hối hận, và thù hận nữa… Vì họ đã bị ĐCS tuyên truyền lừa gạt, để họ tình nguyện vào cuộc chiến xâm chiếm Miền Nam, gây ra bao nhiêu đau thương, tội ác…Phần vì họ bị áp lực, bắp phải đi…Ngày hôm nay có nhiều người lính cựu chiến binh Miền Bắc, cũng đang là nạn nhân đau khổ như Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng-Hải Phòng. Dân Oan Văn Giang-Hưng Yên…
http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 "Thời của Thánh Thần" (Hoàng M.T)
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html "Thời của Thánh Thần" (HMT)
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, có nhiều người trong đám lính quân cán đó, nay họ là những Tú Ông –Tú Bà, đang làm quan chức ở trong nhiểu nghành nghề…Trong đó có cả nghề mua quan, bán chức, tham nhũng, cướp ruộng đất vườn của nông dân, dân oan để mở sòng bài sân Golf, bất động sản, khách sạn làm nghề buôn bán ma túy gái mãi dâm, Trung tâm ăn chơi theo lối sống xa hoa… Ăn hút xương máu của các thế hệ trẻ… Bọn này giàu có do tham nhũng, bóc lột tàn tệ của sức lao người công nhân, và buôn bán phụ nữ trẻ em, xuất khẩu lao động (nô lệ) ra nước ngoài…Chúng nó giàu có lên, không phài do làm ăn lương thiện, cạnh tranh lành mạnh, trải qua vất vả khó khăn để tạo nên từ hai bàn tay trắng… Chúng nó giàu có do cướp đất ruộng vườn của người nông dân, đục khoét bán tài nguyên đất nước, rút ruột tiền thuê dân, ăn chận, ăn bứt tiền cho vay của các nước phát triển, giúp đỡ dân nghèo Việt Nam, như vốn ODB… http://yourviet.blogspot.com/2012/09/vietnam-corruption-in-vietnam-... Vietnam Corruption Ranking http://bing.com/search?q=Vietnam+Corruption+Ranking ( Việt Nam tham nhũng xếp hạng !? )
Con cái cháu chắt chúng sinh ra, gởi đi Tây-Mỹ học rồi cũng vậy…Chúng trở về Việt Nam, cũng giống như mèo mả gà đồng về làng vào nhà dân... Cha mẹ xưa gia nhập vào Thổ Phỉ Đảng Cướp. Nay con học trở về cũng vào làm nghề Đảng Cướp Thổ Phỉ…Chúng có nhiều tiền của, nhiều biệt thự nhà lầu xe hơi, lấy tiền từ tham nhũng, bòn rút xương máu tiền thuế của dân…Với danh xưng Đại Gia Này, Đại Gia nọ… Nhưng nhìn vào bộ mặt, và bản chất của nó, thấy bần bạc, bèo keo kiệt vô nhân đức, sống vô cảm với người dân làm công nghèo khổ, kiếm từng đồng cắc…Bạn thử nghĩ, khi nghe câu chuyện này. Chuyện người bảo vệ của chủ một vườn cafe ở Buôn Mê Thuột, để cho đàn chó cắn xé xác một phụ nữ, nhặt hạt cafe cho đến khi phụ nữ chết... Đọc xem câu chuyện>> http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/phap-luat/2010/03/3ba1940b/ (Rẫy ông Thành 507) Câu chuyện này báo chí đăng lên… http://google.com/search?hl=en&site=&source=hp&q=r%E1%B... (Rẫy ông Thành 507)
Ngày nay dù chúng nó có mang đầy mâm cổ vật quý báu, tiền vàng đi vô chùa, vô nhà thờ cấu tài, cầu phước cầu đức, cầu an… Họ thật tâm làm phước giúp cho người nghèo, phải chăng đã quá muộn hay vô nghĩa..!? http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/chuyen-an-chuyen-hoc-chuye...
" Ăn nhiều chúng mật hơn heo, Để cho dân phải đói nghèo như ri...

Bác sĩ Y tá là người học làm nghề thầy thuốc, chữa bệnh gọi: “Lương Y Kiêm Từ Mẫu- Đức Thiện Mỹ ”. Y khoa gắn liền với khoa hoc, để nghiên cứu phát triển về đời sống, bảo vệ sức khẻo cho con người… Nghề kinh doanh nào cũng vậy, kiếm lợi nhuận làm ăn lương thiện và minh bạch để phát triển...
Nghề Y Tá Bác sĩ, Dược sĩ rất cần thiết cho xã hội... Nhưng nó vẫn là một nghề làm kinh doanh, cần phải có lợi nhuận để phát triển và duy trì sự tồn tại…Nghề để đảm bảo nuôi sống vợ con gia đình. Và dĩ nhiên là cũng phải phát triển để giàu có, làm phúc lợi cho xã hội…

Ở Việt Nam trong thời gian gần đây, cái tên nick name (Y Tá), được các trang mạng Internet báo lề trái, gọi ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là Y Tá, bởi vì trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng là một Y Tá, từng phục vụ trong quân đôi Cộng Sản, thường gọi là (Việt Cộng). Cái tên Y Tá-Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thời gian qua, đã làm cho người dân ở Việt Nam, và Thế Giới hiểu biết thêm về con người, thân thế của ông rõ ràng hơn…
Riêng nhân vật tên Thiếu Úy Y Tá, của Quân đội chính quy Cộng Sản Bắc Việt, trong câu truyện "Người Lính Và Thi Sĩ 1975-1980" tôi đề cập tới, nằm ngoại lệ và khác biệt…(Viết sửa lại)

Nhắn gởi về em

Em ạ từ ngày tháng Tư Đen (30-4-1975)
Bảy lăm(1975) anh dang dở sách đèn
Bỏ quên đá sỏi con đường cũ
Để mấy hàng cây đứng lặng chờ.
* * *
Anh tủi anh buồn trong bơ vơ
Đêm ra đi xa thật bất ngờ
Bỏ quê bỏ nước vì sự sống
Bỏ lại mẹ cha vội xuống tàu.
* * *
Cũng đã lâu rồi ta xa nhau
Lần cuối gặp em đứng bên cầu
Bức thơ trao vội trong ngày ấy
Giữa buổi chiều mưa Phố Thị-Nghè.
* * *
Em ạ thời gian cũng phôi pha
Bao nhiêu năm xa cách quê nhà
Anh đi tìm cuộc đời yên phận
Quên lãng tình xưa bỏ bạn bè.
* * *
Anh ở bên này vẫn lắng nghe
Những tiếng kêu than thở khò khè
Tiếng cha tiếng mẹ già rên rỉ
Xích nặng còng lưng Búa Đảng Đè.
* * *
Em ạ mùa hè Mỹ nóng ghê
Mùa đông tuyết phủ lạnh tái tê
Mùa xuân hoa nở chờ ong bướm
Đợi mãi rồi hoa rụng lá vàng.
* * *
Đâu những dòng thơ viết dở dang
Hai lăm năm qua giữa [25] điêu tàn
Sài Gòn hôm ấy trời ảm đạm
Sấm sét rồi mưa nước ngập bờ.
* * *
Em ạ đêm rồi anh nằm mơ
Anh về thăm lại đất Cần-Thơ
Khi qua Mỹ-Thuận xe dừng đó
Sông rộng nhìn quanh đợi chuyến phà.
* * *
Anh bỗng giật mình tưởng nhớ ra
Bao nhiêu kỷ niệm cũ quê nhà
Những lần xuôi ngược ngày xưa ấy
Qua những dòng sông những xóm làng.
* * *
Năm tháng trôi qua thật phũ phàng
Sau ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam
Dân nghèo đói khổ đầy tội ác
Tổ Quốc lầm than Đảng Độc Tài.
* * *
Bao năm trôi qua chặng đường dài
Quê cha quê mẹ hỏi còn ai
Đau thương em chịu nhiều bất hạnh
Không một ngày xuân vui có em.
* * *
Em ạ đêm dài phải rạng đông
Sẽ có bình minh ấm nắng hồng
Em ơi làm chủ ngày xuân tới
Dân Chủ Tự Do hết Độc Tài.
* * *
Anh viết bài thơ gởi về em
Ngòi bút lần đưa dưới ánh đèn
Giờ này có lẽ trời sắp sáng
Nửa trái đất tròn vẫn còn xoay.
* * *
Anh ước mơ sao có một ngày
Quê cha quê mẹ phải đổi thay
Không còn Cộng Sản trên nước Việt
Tôn Giáo, Tự-Do được Nhân Quyền.
* * *
Nhớ lại năm xưa trên chiếc thuyền
Bỏ nhà bỏ nước phải vượt biên
Ra đi không một lời từ giã
Chỉ thấy trùng dương tối mịt mờ.
* * *
Anh biết quê hương vẫn đợi chờ
Mong anh trở lại trao bức thơ
Thắp hương cầu nguyện hồn vong tử
Vì nước quên thân đã bỏ mình.
* * *
Em ạ đêm này anh làm thơ
Bút nghiêng mực thấm dưới đèn mờ.
Tâm tư đào bới từng kỷ niệm
Nhắn gởi về em để thỏa lòng.

Charlotte, NC. USA. April, 2001.
Rewriting and editing in Hanoi October 26, 2012

TRONG TRUYỆN “ CUỐN THEO CHIỀU GIÓ - MARGARET MITCHELL’S ” NHÂN VẬT. SCARLETT O’HARA!!! DÙNG NGÔN TỪ CHƯỞI RỦA ĐÁM LÍNH MIỀN BẮC YANKEE- {Yankee soldiers in the North}. The United States Civil War 1861-1864}.. Thực ra Quân Lính Miền Yankee của Lincoln, vào đánh chiếm Miền Nam xong rồi trở về quê quán cũ .. Họ không tràn vào cướp bóc tài sản, xâm chiếm ruộng đất và di người vào đồng hóa Miền Nam như Thổ Phỉ Cộng Sản VN đã làm sau 4-1975... Như Ông Võ Văn Kiệt đã từng nói sau 4-1975 ở Miền Nam!!?? Nhân vật 2 chị em: Trông giống nhau như hai chi em sinh đôi” trong truyện “ Người Lính và Thi Sĩ-Soldier and Poet…Nhân vật người chị Bác Sĩ, đã nguyền rủa đám dân Bắc Kỳ {Phụ Nữ + Đàn Ông}
Đã cấu kết với đám dân du kích 30-4... VC nằm vùng!!!, Thổ Phỉ rừng xanh vơ vét cướp đoạt của cải dân Miền Nam dưới thời Lê Duẩn!!! Nhân vật câu truyện được mô tả bộ mặt thật của tên Y Tá Bắc Kỳ {cấp bập Thiếu Úy} Người chị gái Bác Sĩ chưởi tên Y Tá, đã hãm hại cô em gái dược sỹ vừa mới học xong!. Hình ảnh và nhân vật trong câu chuyện này liên tưởng đến những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam ngày hôm nay… (Viết sửa lại)

NGÔN NGỮ-THÀNH NGỮ MÀ NGƯỜI VIỆT NAM NGÀY NAY THƯỜNG NÓI CÂU: “ CHẤP NHẬN SỐNG CHUNG VỚI LŨ ”. VÂNG, SỐNG CHUNG VỚI LŨ ĐỄ HIỂU BIẾT VỀ LŨ, VÀ CŨNG LÀ ĐỄ HỌC HỎI THÊM VÌ NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA LŨ!!!
CÓ THỂ SỐNG CHUNG VỚI LŨ, HAY SỐNG CHUNG VỚI ĐÁM THỔ PHỈ-ĐẢNG CƯỚP LỪA DÂN!!?? HẢI TẶC CƯỚP BIỂN!!?? NHƯNG KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG VỚI RẮN RẾT, LOÀI SÂU ĐỘC, CÁ SẤU, CHÓ SÓI, HỔ ĐÓI VÀ ĐÁM ĐỈA HÚT MÁU!!! NGƯỜI DÂN OAN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY ĐANG SỐNG TRONG TRẠNG HUỐNG NÀO!? (Viết sửa lại)

VỪA QUA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ÁP DỤNG LUẬT THỔ PHỈ RỪNG, TRONG VỤ XỬ ÁN BỎ TÙ 3 NHÀ BLOGGERS TẠI SÀI GÒN!!! NÓ LÀ CÁI TÁT ĐÁNH VÀO MẶT CÁC NHÀ NGOẠI GIAO TÂY PHƯƠNG-MỸ, CHÂU ÂU!? MÀ TƯƠNG LAI HỘI ĐỒNG LHQ VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM, PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI THỰC TRẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐANG GIA TĂNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN TỒI TỆ. ĐÀN ÁP KHỦNG BỐ, BẮT TÙ ĐÀY CÁC NHÀ BẤT ĐỒNG CHỨNG KIÊN TRONG NƯỚC. ĐÀN ÁP, BÓP CHẾT TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY…( viết thêm và sửa lại)

THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL HAS THE RIGHT TO OPPOSE THE MEASURE, OF Hanoi REGIME [COMMUNIST OF VIETNAM ], TO TAKE ACTIONS, STOP ALL CASE IMMEDIATELY HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF COMMUNIST IN VIETNAM, REPRESSION AND RELIGIOUS PERSECUTION OF DISSIDENTS IN VIETNAM TO WITNESS. Xem Video http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k&feature=related
Nông Dân Oan Văn Giang-Ecopark Bị Chính Quyền Công An+Quân Đội Cưỡng Chế Cướp Đất…
http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc&feature=plcp Dân Oan Văn Giang bị mất đât ngồi khóc...
http://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw&feature=plcp Dân Oan Văn Giang bị mất đất đối thoại...
http://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM&feature=plcp Cưỡng chế đất nhà tại TP Hà Tĩnh 1
http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8&feature=relmfu Cưỡng chế đất nhà tại TP Hà Tĩnh 2
http://www.change.org/petitions/u-n-secretary-general-and-world-lea...
“ THỈNH NGUYỆN THƯ PHẢN ĐỐI CS VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ”

VẤN ĐỀ NÀY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT BẰNG CHỨNG CỤ THỂ, VỀ VỤ VIỆC SAU ĐÂY:
Sự cố vụ việc, đóng cửa Viện Nghiên Cứu Độc lập IDS là một bước lùi-tục hậu cho đất nước Việt Nam. Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội ra quyết định đóng cửa IDS là một mất mát to lớn cho giới nghiên cứu trí thức Hà Nội Việt Nam.
Điều này không khác gì Mao Trạch Đông đã từng nói và làm, cách đây gần 50 năm qua, trong thời kỳ gọi là cuộc cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông gọi "Trí thức là cục.!? Ngày nay ở Việt Nam, anh Y tá Ba Dũng đang học theo ông Mao!? Vấn đề này có liên quan đến bài bình luận của tôi khi: ĐỌC QUA BÀI "Những giả thuyết ngây thơ "Alan Phan-VIETNAMNET**.
Nghĩ đến đề tài: VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG CHẮP VÁ** If-nếuVietnam không thay đổi, để cho người dân thật sự có Tự do dân chủ-Nhân Quyền-Tự do ngôn luận.Tự do tư duy độc lập sáng tạo..!? (sửa lại)

HỌC MIẾN ĐIỆN, MÙA XUÂN Á RẬP, ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THỔ PHỈ-THAM NHŨNG ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THIẾU VĂN HÓA-VÔ VĂN HÓA!!! TOÀN DÂN PHẢI ĐOÀN KẾT ĐỨNG DẬY LÀM CUỘC CÁCH MẠNG-KÊU GỌI TRƯNG CẦU DÂN Ý…
PHẢI Xóa bỏ thủ tục: KIỂM SOÁT LÝ LỊCH-PHÂN CHIA-ĐÈ ÉM-KỲ THỊ THÀNH PHẦN GIAI CẤP, CON CHÁU CỦA CÁC CÔNG DÂN VNCH..[ĐCSVN HIỆN NAY ĐỐI XỬ VỚI VIỆT KIỀU NHƯ CON BÒ SỮA, ĐCSVN CHỈ DÙNG ĐỂ HÚT SỮA, NHƯ HÚT XƯƠNG MÁU CỦA DÂN OAN Ở VIỆT NAM !?]. (Viết sửa lại)

PHẢI Nâng cấp giáo dục dân trí, văn hóa, tôn giáo đạo đức sống tình người. Hòa hợp dân tộc bằng cách nào!? Phải chăng bản chất và con người của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không thể nói chuyện hòa giải dân tộc được?! Phát triển nền kinh tế trí thức cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ ô nhiễm môi truờng có quy hoạch... Nếu Việt Nam không thực hiện, và giải quyết được những vấn đề căn bản trên, thì 50-100 năm sau không thể nào theo kịp các nước như Thailand-Malaysia-Korean-Taiwan.Thậm chí VN là bãi xả rác của TRUNG CỘNG, và các nước phát triển. Việt Nam Cộng Sản cũng chỉ loanh quoanh trong tụt hậu, chắp vá theo CNXH nửa vời không tưởng... CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG RẺ TIỀN Ở VIỆT NAM NGÀY NAY, SẼ LÀM CÔNG CỤ NÔ LỆ CHO ĐẢNG CSVN!!! QUA TAY CÁC CAI CHỦ THẦU, TƯ BẢN NGOẠI QUỐC TRÊN THẾ GIỚI TRONG NHỮNG THẾ HỆ TỚI !? (Viết sửa lại)

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

Việt Nam Thủ Tướng đám này, Lớp năm [5] văn hóa mặt dày mắt sâu !?
Cử Nhân Luật học ở đâu !? U Minh, Rạch Sỏi bên Lào hay Miên !?
Phải chăng luật chống tham nhũng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam ngày nay, so sánh giống như chuyện cười chủ nhà bảo đàn mèo, chúng mày phải canh giữ miếng thịt mỡ cho tao, cấm ăn nha.
http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk&feature=related Công An Đào Phá Mồ Mả Của Dân Hà Nội" http://www.youtube.com/watch?v=CgCGI9A2EbE&feature=related (Công An Hà Nội đào mả nhân dân)
Xem hình ảnh Công An CSVN!? Man rợ quá.. (Công An Nhân Dân)-Lính trung thành nhất của Thủ Tướng Ba Dũng, đang làm nhiệm vụ đào mồ mả của dân, bảo vệ nhân dân!? Học tập đạo đức Hồ Chí Minh!?
http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/lai-chuyen-nguoi-va-ta.html Văn Hóa & Luật Pháp ở Nhật.
Xem qua cảnh Công An Cộng Sản Việt Nam, áo vàng áo xanh đào phá mồ mả của dân, chặn đường đón bắt xe dân để ăn tiền hối lộ, vung lưới cá đuổi bắt bắt xe máy của dân ở ngoài đường, thấy mà ngao ngán. Xem những videos trên YOUTUBE-GOOGLE, thấy sự nhếch nhác, quá bôi bác của nghành Công AN Nhân Dân Việt Nam, đối xử quá tồi tệ với người dân. Công An gì mà làm nhiệm vụ như vầy ?!
Bạn đọc qua bài: Lại chuyện “người” và “ta”. Thử hỏi văn hóa & luật rừng của Việt Nam, làm sao để người dân ý thức thực thi !? 100-200 năm nữa, Việt Nam có thể được như Nhật Bản ngày nay không !?

POSTED IN DALAT VIETNAM OCTORBER 02, 2012

Jan 15, 2009 Louielamson2000
Rewritten & Update in Nha Trang Vietnam August 30, 2012


POSTED IN DALAT VIETNAM OCTORBER 02, 2012

Jan 15, 2009 Louielamson2000
Rewritten & Update in Nha Trang Vietnam August 30, 2012Boone Picken says:"Fool with no plan". U.S Congress have no Energy Independence Plan for America!

SEARCHING RENEWABLE ENERGY IN TODAY WORLD, WITH HIGH-TECHNOLOGY ENERGY COMPANIES OF 21 CENTURY.
TÌM KIẾM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY, VỚI CÁC CÔNG TY NĂNG LƯỢNG CÔNG NGHỆ CAO CỦA THẾ KỶ 21.
http://domesticfuel.com/2012/11/01/federal-tax-credit-success U.S Goverment support-Production Tax Credit (PTC) for 8.5 million, 18-Wheelers Trucks, run on (Domestic Natural Gas)
http://pickensplan.com
http://windturbines.net
http://windenergy.com
http://energy.siemens.com/entry/energy/us/en
http://windenergysystemsllc.com
http://solarenergy.net
http://solarenergy.org
http://solarenergy.com
http://greenenergysolutions.com.au/index.php
http://owec.com
http://ecowavepower.com
http://energy.ca.gov/oceanenergy/index.html
http://usatourist.com/english/index.html
http://travelchannel.co.uk
http://australian.com
http://europeanworldtravel.com
http://imagetours.com
http://affordabletours.com/Europe
http://jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_directions/strategicdirect... UK Economic Advisors
https://pathmotion.com/career-discovery/job/senior-economic-advisor
http://bing.com/search?q=Economics+Education&FORM=R5FD1
http://fte.org Foundation for Teaching Economics
http://econlinks.com/teaching.php
http://internet4classrooms.com/social_economics.htm
http://aeaweb.org American Economic Association
http://rdwolff.info Richard Wolf D. Professor Economic
http://brightscope.com/financial-planning/firm/25650/American-Econo... American Economic PGI

LOUIELAMSON2000 GLOBAL NETWORK LINKS:
http://geovisite.com/en TRACKING INTERNET USERS IP ADDRESS & LOCATIONS ON GLOBAL-THEO DÕI ĐỊA CHỈ IP NGƯỜI DÙNG INTERNET TRÊN TOÀN CẦU
http://timeanddate.com/worldclock WORLD CLOCK TIMES-MỐI GIỜ THẾ GIỚI
http://upge.wn.com/louielamson2000 WORLDNEWS 7/24
http://louielamson2000.blogspot.com ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI!!
http://twitter.com/louielamson2000
http://vn.linkedin.com
http://facebook.com
http://xanga.com
http://louielamsontran.xanga.com/weblog
http://louielamson2000.blogspot.com/2009/05/to-friends-on-global-in... Soldier And Poet’
http://push.pickensplan.com/photo/2187034:Photo:1865651?page=30 ĐỌC CÁC ĐỀ TÀI-TẾT Ở TRONG TÙ 2012!

SEARCH BING-GOOD THINGS BRING FOR YOUR LIFE-USE MICROSOFT TRANSLATIONS LANGUAGES-SỬ DỤNG MICROSOFT DỊCH NGÔN NGỮ
http://bing.com -http://education.com -http://microsofttranslator.com - http://msn.com http://microsoft.com/en-us/translator/developers.aspx
http://youtube.com/watch?v=ZImohBzSRDU&feature=related Steve Jobs & Bill Gates at D5 Conference
Steve Jobs and Bill Gates is two Great Partners (Great Relationship) from the begining, start in 1975-1976. Steve Jobs và Bill Gates là hai đối tác mối quan hệ tuyệt vời từ đầu, khởi đầu năm 1975-1976...
"HP" is name of Hewlett and Packard. Computer Electronics Companies.
http://shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Laptops/Laptops
http://hp.com Hewlett Packard Computer
http://apple.com Apple Computer
http://ibm.com/us/en IBM Computer
http://gateway.com/worldwide Gateway Worldwide Connections
http://us.gateway.com/gw/en/US/content/home
http://hp.com HP is Hewlett-Packard “one of the world's largest computer and electronics companies. Founded in 1939 by William Hewlett and David Packard, HP is best known today for its line of LaserJet and DeskJet printers. However, it produces more than 10,000 different products, ranging from computer systems to specialized electronic devices.” Notes by: webopedia.com http://webopedia.com/TERM/H/HP.html
http://dell.com Who is Michael Dell ?! “Michael Dell Dishwasher Restaurant, Michael Saul Dell, Owner of Dell corporation, who begin his career as a dishwasher and now become one of richest men in the world.” “Michael Dell, the dishwasher Michael Dell, founder and chairman of Dell Computer Corp., was a dishwasher at a Chinese restaurant earning $2.30 an hour.”
http://usspost.com/tag/dell-inc/
http://usspost.com/michael-dell-dishwasher-restaurant-72058
Our life today can survive, without Internet Network .!? If no Internet for the News Media, Global Communications Network .!? The World what will be like .?! Will be like earth no man's live.?!

EACH TIME WE OPEN COMPUTER , LAPTOP, MOBILE PHONE OR IPAD IPHONE!!!
WE SHOULD THINK ABOUT BING OF MICROSOFT WINDOWS 95 AND APPLE MACINTOSH!!! ( STEVEN JOBS )

After all, Internet communications has makes benefits for news, media, and educated for billion people around the world, and for schools!!!
Internet Communications also makes benefits for Science, Banking system, Commercial economic, Stock market, Health, Education, Defense!!!

MICROSOFT WINDOWS AND APPLE MACINTOSH!!?? ( STEVEN JOBS@BILL GATES) HAS CHANGED THE WORLD IN 21 CENTURY. IF WITHOUT MICROSOFT WINDOWS-APPLE MACINTOSH REVOLUTION. NO GOOGLE, YAHOO INTERNET SEARCH TODAY... SEARCH BING.COM OF MICROSOFT NEXT!!!

MỖI LẦN CHÚNG TÔI MỞ MÁY TÍNH, MÁY TÍNH XÁCH TAY, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOẶC IPAD IPHONE!
CHÚNG TA NÊN SUY NGHĨ VỀ BING CỦA MICROSOFT WINDOWS 95 VÀ APPLE MACINTOSH!!! ( STEVEN JOBS )

Phải công nhận tất cả, truyền thông Internet đã làm cho lợi ích cho tin tức, truyền thông, và giáo dục cho tỷ người trên toàn thế giới, và cho các trường học!
Truyền thông Internet cũng làm cho lợi ích cho khoa học, ngành ngân hàng, thương mại kinh tế, thị trường chứng khoán, y tế, giáo dục, Quốc phòng!!!

MICROSOFT WINDOWS VÀ APPLE MACINTOSH!?!? (STEVEN JOBS@BILL GATES) ĐÃ THAY ĐỔI THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ 21.
NIẾU KHÔNG CÓ MICROSOFT WINDOWS-APPLE MACINTOSH CÁCH MẠNG. KHÔNG CÓ GOOGLE, YAHOO TÌM KIẾM TRÊN MẠNG NGÀY HÔM NAY... TÌM KIẾM BING.COM CỦA MICROSOFT TIẾP THEO!!!

Đọc bài viết "Apple tôi" "những gì là sự khởi đầu của Apple I 36 năm trước!
Read articles "Apple 1" " What the beginning of Apple I 36 year ago!!!

Sam sung [Samsung] thua kiện Apple
Bồi thường 1 tỷ [over 1 billion US dollar] Apple của ai!!
Cạnh tranh lành mạnh đường dài
Samsung trả giá học bài tiếp theo!!!

Samsung lost over 1 billion compensation [over 1 billion US dollar] for Apple 's…
This is Healthy Hiking Competition over US Court Battle for Apple !?
http://edition.cnn.com/2012/08/24/tech/mobile/apple-samsung-verdict...
http://www.gadgetslane.com/in-excess-of-2-75-billion-demanded-by-ap...
http://money.cnn.com/2012/08/30/technology/apple-1-christies/index.... (APPLE I)
http://youtube.com/watch?v=9UeuWONWO2E - Facebook is overpriced?-If Facebook start $14 buck a shares. May have a change...

http://youtube.com/watch?v=i2uYb6bMKyI MAURIZIO POLLINI-MOZART PIANO ASTONISHING PLAYERS! Music like this can lead the way for human thinker, make our soul peaceful and relax…
MAURIZIO POLLINI-MOZART PIANO CẦU THỦ ĐÁNG KINH NGẠC! Âm nhạc như thế này có thể dẫn đường cho các nhà tư tưởng, làm thay đổi sự suy nghĩ của con người, làm cho linh hồn của chúng ta hòa bình và thư giãn…http://sovacopiano.com --Làm từ thiện xã hội –Tỏ lòng nhân ái chia sẽ cho người nghèo khổ, tàn tật kém may mắn http://ifone.com.vn -http://thegioituthien.com/directory/tu-thien-o-viet-nam/ha-noi/quy-... Từ thiện xã hội –Những tấm lòng nhân ái chia sẽ cho người nghèo khổ, tàn tật kém may mắn…http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95n_th%E1%BA%A5t_nh%C3%A2n_m%E... (Tổn thất nhân mạng trong Chiến tranh Việt Nam). Việt Nam trong cuộc chiến Quốc Gia-Cộng Sản -http://thuongbinh.blogspot.com/2008/06/cau-chuyen-nguoi-thuong-binh... -Số phận người lính thương phế binh VNCH.. http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/chuyen-an-chuyen-hoc-chuyen-no... Các Ông+Bà Nghị Hách, (Quốc Hội Bù Nhìn VN) ăn nhiều nên đọc bài này, để có K.N.

Great speech of Steve Jobs : ''You've got to find what you love,''
http://youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc&list=LPxPHMQkW5jds&i... Steven Jobs Speech 2005
http://youtube.com/watch?v=Hd_ptbiPoXM Steve Jobs speech at Stanford University in 2005
http://youtube.com/watch?v=ZImohBzSRDU&feature=related Steve Jobs & Bill Gates at D5 Conference
http://youtube.com/watch?v=f60dheI4ARg&feature=related Steve Jobs talks about managing people
http://youtube.com/watch?v=OC3qFtgeogE&feature=related BBC Documentary: Steve Jobs Billion...
“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma -which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. (Steve Jobs).

BING.COM CHUYỂN DỊCH
Bài phát biểu tuyệt vời của Steve Jobs: ''Bạn đã có để tìm thấy những gì bạn yêu thích,''

"Thời gian sống của bạn là giới hạn, do đó bạn không thể lãng phí nó, sống cuộc sống của người khác. Không bị mắc kẹt bởi thuyết nào đó, sống với kết quả theo sự suy nghĩ của người khác. Không để cho tiếng ồn của ý kiến của người khác, rút ra khỏi tiếng nói nội tâm của riêng bạn. Và quan trọng nhất, bạn có can đảm để làm theo trái tim của bạn và trực giác. Họ bằng cách nào đó, đã biết những gì bạn thực sự muốn trở thành. Tất cả mọi thứ khác là phụ." (Steve Jobs)

BORIS YELTSIN NÓI: “ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI DẸP BỎ ! ”

COMMUNIST IS A DEADLY VIRUS LIES WAITING INSIDE HUMAN HEART!!
CỘNG SẢN LÀ LOÀI VI TRÙNG CHẾT NGƯỜI NẰM CHỜ TRONG TIM CON NGƯỜI!!

Tham Khảo Hiến Chương 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP]
Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)
"SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91-NHẬN XÉT THỰC TRẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY!? CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MƠ HỒ…”. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CNXH NỬA VỜI KHÔNG TƯỞNG...

HIẾN CHƯƠNG 91-ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ-CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỂN DÂN TỘC YÊU NƯỚC.
DỰA VÀO LÒNG DÂN LÀM SỨC MẠNH CHO CUỘC CÁCH MẠNG!!!
ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH CHO MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, THẬT SỰ CÓ TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP. ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN VỀ GIÁO DỤC, VĂN HÓA, KINH TẾ, KHOA HỌC…
BÌNH ĐẲNG CÁC TÔN GIÁO, LÀ NỀN MÓNG TỐT CHO MỘT XÃ HỘI, TẠO CHO CON NGƯỜI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC, BÁC ÁI VÀ CÔNG BẰNG...

Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chương 91.
Mục Tiêu Của Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Mời tham dự vào Thành Viên Hiến Chương 91-Đảng Việt Nam Dân Chủ.

ĐỌC TÌM HIỂU BA (3) HIẾN CHƯƠNG-TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1... TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) THE CHARTER-A DECLARATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS (1948)
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html English version- Manifesto of Charter 77
http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html
MANIFESTO OF CHARTER 77 CZECHOSLOVAKIA (Václav Havel is Architects and Founding Members)
Tuyên Ngôn-Hiến chương 77 của Tiệp Khắc (Václav Havel là kiến trúc sư và các thành viên sáng lập)
http://louielamson2000.blogspot.com/2012/08/tham-khao-hien-chuong-9... THAM KHẢO BA (3) HIẾN CHƯƠNG-SOẠN THẢO HIẾN CHƯƠNG 91... REFER AND DRAFTING THE CHARTER 91...

LOUIELAMSON2000 GLOBAL WEBS LINKS:
http://weather.com 2012 HURRICANE SEASON IN ATLANTIC OCEAN
http://weather.com/weather/hurricanecentral/tracker HURRICANE TRACKER
http://cyclocane.com Interactive Hurricane/Typhoon Tracking Map-Global Weather Tracking Map
http://nhc.noaa.gov Tracking Hurricane in Atlantic Ocean, Tropical-Cyclone in Pacific Ocean-Bản đồ theo dõi thời tiết toàn cầu: Theo dõi các cơn bão Đại Tây Dương, bão và gió xoáy Thái Bình Dương...
http://takepart.com/article/2012/11/16/look-why-so-many-kids-us-are... "U.S Kids Dropping Out"
http://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/main
http://hurricane.terrapin.com
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww
http://tsunami.geo.ed.ac.uk/local-bin/quakes/mapscript/home.pl
http://redcross.org/about-us/careers
http://wipo.int/portal
http://educationnation.com
http://takepart.com
http://spacex.com
http://nasa.gov
http://space.com
http://spacedaily.com
http://hubblesite.org
http://educationusa.state.gov
http://university-list.net/rank.htm
http://studentsfirst.org
http://pen-international.org
http://pen.org
http://ups.com
http://skype.com
http://voith.com
http://awea.org
http://iea.org
http://nyse.com
http://marketwatch.com
http://nasdaq.net
http://dowjones.com
http://bloomberg.com
http://guardian.co.uk
http://telegraph.co.uk
http://reuters.com
http://rt.com
http://dw.de
http://msn.com
http://aol.com
http://ask.com
http://npr.org
http://atimes.com
http://ibtimes.co.uk
www.afp.com/en/news
http://bbc.com/news
http://bbc.co.uk/news/world_radio_and_tv WATCH HARDtalk...
http://france24.com/en
http://boeing.com
http://bombardier.com
http://airbus.com/en
http://msnbc.com
http://cnbc.com
http://pbs.org
http://abcnews.com
http://www.jobcorps.gov/home.aspx
http://forgivestudentloandebt.com
http://antiwar.com
http://washingtonpost.com
http://nytimes.com
http://latimes.com
http://press.org
http://economist.com
http://theage.com.au
http://theaustralian.com.au
http://spiegel.de/international
http://newsweek.com
http://politico.com
http://theepochtimes.com
http://www3.nhk.or.jp/daily/english
http://financialstability.gov
https://www.cia.gov
http://amnesty.org/en/news/viet-nam-acquit-songwriters-who-face-20-... AMNESTY INTERNATIONAL-Vietnam Communist Regime, Jails Two Dissident Songwriters for Up to 10 Years
http://myantiwar.org/view/243388.html VN Jails Two Dissident Songwriters-Human Rights Violations
http://www.ibtimes.co.uk/articles/399745/20121030/vietnam-songwrite... Vietnam Human Rights !?
VIETNAM COMMUNIST IN VIOLATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW. CỘNG SẢN VIỆT NAM VI PHẠM LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ…( VIETNAM COMMUNIST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS)
CAO ỦY NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC, VÀ CÁC NƯỚC DÂN CHỦ TRÊN THẾ GIỚI. CẦN LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI, HÀNH ĐỘNG ĐÀN AP NÀY CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM. YÊU CẦU CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM THẢ NHỮNG NGƯỜI TÙ NHÂN-BẤT ĐỒNG CHỨNG NHƯ BLOGGERS, SONGWRITERS…
http://bbc.co.uk/news/world-asia-20133840 “Vietnam jails two dissident songwriters”
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444433504577649361464... HANOI REGIME CAMPAIGN ATTACKING & CRACKDOWN WEBS, BLOGGERS...
http://ibtimes.co.uk/articles/385003/20120917/vietnam-bloggers-arre... " Vietnam Dissident Bloggers Warn: We Fight on despite 20-year Jail Threat "
CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI MỞ CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG VÀ ĐÀN ÁP CÁC TRANG WEBS, BLOGGERS…
http://bing.com/search?q=vuot+tuong+lua&qs=n&form=QBRE&... VƯỢT TƯỜNG LỬA
http://hoilatraloi.blogspot.com/2010/03/cach-vuot-tuong-lua.html VƯỢT TƯỜNG LỬA
http://ultrasurf.us/business VƯỢT TƯỜNG LỬA-CÀI ULTRASURF 12.03 VÀO PC
http://indcatholicnews.com/news.php?viewStory=20803 HANOI
REGIME-ARMED FORCES THREATS "CRACKDOWN ON CATHOLIC CHURCH"

“ Mùa thu tháng tám qua rồi
Dân Oan đau khổ đứng ngồi không yên
Sống trong chế độ xích xiềng
Độc Tài Tham Nhũng Quan Quyền Hại Dân.
Việt Nam Cộng Sản Vô Thần
Mồng hai [2-9] dân cần đứng lên.
Mùa thu tháng tám không quên
Việt Nam Cộng Sản tuyên truyền mị dân…"
Mùa Thu Tháng Tám…

Luật Rừng Đảng Cướp Lừa Dân-Bù nhìn Quốc Hội đứng chân trong ngoài. Việt Nam Cộng Sản Độc Tài + Bất công tham nhũng đường dài hại dân. Mafia đỏ chia phần Đàn sâu của đảng phải giệt ngay. Dở trò bầu bán đám này. Dân nghe dân biết đảng này mị dân…Đảng xưa gian ác vô thần, Đảng nay tham nhũng cướp phần cơm dân. Hải Phòng Tiên Lãng Văn Giang…(Ecopark) Luật Rừng Cộng Sản Dân Oan Biết Rồi. Luật Rừng Cướp Đất Dân Oan http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k&feature=related
Nông Dân Oan Văn Giang-Ecopark Bi Chính Quyền Công An+Quân Đội Cưỡng Chế Cướp Đất…
http://youtube.com/watch?v=gX19RBEiZyc&feature=plcp Một nông dân Văn Giang bị mất đât vừa khóc
http://youtube.com/watch?v=KIOxhwNIrEw&feature=plcp Nông dân Văn Giang-Ecopark
http://youtube.com/watch?v=85gT0xsCgaM&feature=plcp Cưỡng chế đất nhà tại TP Hà Tĩnh 1
http://youtube.com/watch?v=mKAYB3Ur-B8&feature=relmfu Cưỡng chế đất nhà tại TP Hà Tĩnh 2
Trạng Trình Sấm Ký (Giang Nam nổi trận mạt thù) “Luật rừng đảng cướp lừa dân”.
Chính Quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam cướp đất của dân oan-dân nghèo. Còn gì cướp nữa của dân..?!
http://bing.com/search?q=dan+oan+van+giang&qs=n&form=QBLH&a... Dân Oan Văn Giang-Ecopark
http://youtube.com/watch?v=k4Br05Xaoo4&feature=related Cướp Đất Dân Oan Văn Giang-Ecopark
http://youtube.com/watch?v=Yu9cick1p6k&feature=related CQ Cướp Đất Dân Văn Giang-Ecopark
http://bing.com/search?q=dan+oan+con+dau+da+nang&qs=n&form=... Dân Oan Cồn Dầu-Đ.Nẵng
http://bing.com/search?q=dan+oan+doan+van+vuong-tien+lang+hai+phong... Dân Oan Tiên Lãng

The Vietnamese Communist in Violation of International Human Rights Law-Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam vi Phạm Luật Nhân Quyền Quốc Tế…http://youtube.com/watch?v=Y8kl0my59l4
http://fathernguyenvanly.blogspot.com FREE DISSIDENT (CATHOLIC PRIEST) NGUYEN VAN LY
http://chhv.wordpress.com ĐÒI CSVN TRẢ TỰ DO-FREE ACTIVIST DISSIDENT CU HUY HA VU
http://vi.wordpress.com/tag/cu-huy-ha-vu FREE A ACTIVIST DISSIDENT CU HUY HA VU
http://dcctvnnet.wordpress.com/2010/11/13/hrw-release-legal-activis... ĐÒI CSVN TRẢ TỰ DO CH
http://bing.com/search?q=cu+huy+ha+vu+blog&qs=AS&form=QBLH&... DISSIDENT CU HUY HA VU
http://caulacbonhabaotudo.wordpress.com ĐÒI CSVN TRẢ TỰ DO-FREE BLOGGER NGUYEN VAN HAI
http://taphongtan.wordpress.com ĐÒI CSVN TRẢ TỰ DO-FREE BLOGGER TA PHONG TAN
http://hrw.org/news/2011/09/14/vietnamese-writers-honored-commitmen... VN HUMAN RIGHTS
http://bing.com/search?q=ta+phong+tan+su+that+cong+ly&qs=AS&... CSVN VI PHẠM NHÂN QUYỀN
http://bing.com/search?q=C%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+vi%E1%BB%87t+nam+... CỘNG SẢN VIỆT NAM VI PHẠM LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TÊ-VIETNAM COMMUNISTS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW. BY THE ACT OF PERSECUTION, IMPRISONMENT OF MANY ACTIVIST DISSIDENTS...
http://saigon4saigon.blogspot.com “ALWAYS LOVE SAIGON” SÀI GÒN MƯA NẮNG HAI MÙA…
http://appladdin.com/ultrasurf Vượt tường lửa, vào trang website này. Download–tải phần mềm UltraSurf 12 .03 cài vào máy tính-Laptop. Phần mềm vượt tường lửa của UltraSurf 12.03, sẽ giúp bạn vào xem được những trang web bị chặn ở Việt Nam, oan toàn và bảo mật. Chúc bạn may mắn.
http://bbc.co.uk/vietnamese
http://viet.rfi.fr
http://gocnhinalan.com
http://nuvuongcongly.net
http://voanews.com/vietnamese
http://rfa.org/vietnamese
http://saigonbao.info
http://saigonbao.com
http://tinhue.com
http://dcvonline.net
http://danchimviet.info
http://bacaytruc.com
http://quenhacarolina.com
http://baocalitoday.com
http://x-cafevn.org
http://niemtin.free.fr
http://sbtn.net
http://vietbao.com
http://nguoi-viet.com
http://vietinfo.eu
http://quechoa.vn
http://biendong.net
http://boxitvn.blogspot.com
http://letrai.net
http://holam.vnweblogs.com
http://caunhattan.wordpress.com
http://quanlambao.blogspot.com
http://danlambaovn.blogspot.com
http://danlamthan.wordpress.com
http://danlentieng.wordpress.com
http://danluan.org
http://vietnamlambao.blogspot.com
http://anhbasam.wordpress.com
http://tapchithegioimoi.com
http://changevietnam.wordpress.com
http://khmerkrom.org
http://nguoicham.com
http://mhro.org
http://bpsos.org
http://vietcatholic.net
http://giaophanvinh.net
http://lamhong.org
http://giaoxuthaiha.org
http://hdgmvietnam.org
http://tonggiaophanhanoi.org
http://gphaiphong.org
http://giaophandanang.org
http://giaophannhatrang.org
http://giaophanvinhlong.net
http://gpbanmethuot.vn
http://giaophankontum.com
http://gpkontum.wordpress.com
http://tonggiaophanhue.net
http://phatviet.com
http://hoahao.org
http://giaohatbotda.net
http://caotraonhanban.org
http://nguyenthaihocfoundation.org
http://luongtamconggiaovietnam.blogspot.com/2012/10/uc-hy-nguyen-va... NVT "Thập đại bệnh"

“ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI-HÃY HÌNH KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM” (N.V.Thiệu)

CHỤP MŨ, VU KHỐNG, ĐÀN ÁP, KHỦNG BỐ, BỊA ĐẶT DỰNG LÊN CHUYỆN KHÔNG THÀNH CÓ. ĐỂ ÉP BUỘC NẠN NHÂN KHAI NHẬN TỘI, RỒI GHÉP TỘI XÉT XỬ THEO LUẬT RỪNG CỘNG SẢN.. ĐÓ LÀ NHỮNG SỞ TRƯỜNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, (CÔNG AN & CHÍNH QUYỀN) HỌ ÁP DỤNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG, LÊN ĐẾN TRUNG ƯƠNG. ĐỂ GÂY ÁP LỰC, VÀ GIEO RẮC TÂM LÝ SỢ HÃI CHO NGƯỜI DÂN…

NHỮNG NGƯỜI TÙ CHÍNH TRỊ LƯƠNG TÂM, HÃY TỈNH TÁO, SUY NGHĨ CẨN THẬN, ĐỂ ĐỐI PHÓ LẠI TRƯỚC NHỮNG HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG ĐÓ, CỦA CON NGƯỜI CỘNG SẢN. HÃY VẠCH TRẦN NHỮNG HÀNH ĐỘNG TỘI ÁC SAI TRÁI ĐÓ CHO THẾ GIỚI BIẾT. HÃY ĐẤU TRANH ĐÒI HỎI LUẬT PHÁP CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM, PHẢI THỰC THI ĐÚNG THEO CÔNG ƯỚC LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ, MÀ HỌ ĐÃ KÝ KẾT. “Chính Quyền CSVN gia tăng đàn áp, bắt tù đày những nhà bất đồng chứng kiến trong nước.

NHỮNG AI TỪNG LÀ NẠN NHÂN, TÙ NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHỮNG AI TỪNG LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỘC TÀI BẤT CÔNG THAM NHŨNG… HÃY SUY NGHĨ NHÌN LẠI VỀ SỰ THẬT QUÁ KHỨ CỦA LỊCH SỬ, NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA SAU NGÀY ĐẢNG CSVN CƯỚP-NẮM GIỮ CHÍNH QUYỀN. CAI TRỊ DÂN TỪ 1945-1954-1975-2000 ĐẾN NGÀY NAY...
http://viet.rfi.fr/viet-nam/20121105-chinh-quyen-gia-tang-dan-ap-nh... PV Nhà thơ Hoàng Hưng
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/11/144-nhan-si-tri-thuc-gui... Thư của 144 nhà TTVN
http://diendanctm.blogspot.com/ Thỉnh nguyện thư của 144 nhà trí thức Việt Nam-Gởi ông T.T.Sang.
http://nguoilotgach.blogspot.com/2012/11/nong-thu-khan-cua-144-nhan... Thỉnh nguyện thư của.
http://queme.net/eng/thichquangdo.php Dissidents Thich Quang Do-Vietnamese Buddhist Monk
http://bing.com/search?q=thich+quang+do&qs=AS&form=QBLH&... Hòa Thượng Thích Quảng Độ
http://nguyenchithien.webs.com Nguyễn Chí Thiện & Tập Thơ: Hoa Địa Ngục " The Flowers of Hell "
THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL HAS THE RIGHT TO OPPOSE THE MEASURE, OF Hanoi REGIME [COMMUNIST OF VIETNAM ], TO TAKE ACTIONS, STOP ALL CASE IMMEDIATELY HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF COMMUNIST IN VIETNAM, REPRESSION AND RELIGIOUS PERSECUTION OF DISSIDENTS IN VIETNAM TO WITNESS... http://voatiengviet.com/audio/audio/222783.html VN VI PHẠM NHÂN.Q!!
http://change.org/petitions/u-n-secretary-general-and-world-leaders...
“ THỈNH NGUYỆN THƯ PHẢN ĐỐI CS VIỆT NAM GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ”
http://youtube.com/watch?v=rNkhvFlnYcc&feature=player_embedded VN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
http://vietnamhumanrightscommitte.wordpress.com VIETNAM HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
http://khoi8406vn.blogspot.com TỰ DO NHÂN QUYỀN CHO VN-VN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
http://vnhrnet.org NHÂN QUYỀN CHO VIETNAM-VN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
http://hrw.org/asia/vietnam HUMAN RIGHTS FOR VIETNAM-CSVN VIỆT NAM VI PHẠM NHÂN QUYỀN
http://vietnamhumanrights.net CSVN VI PHẠM NHÂN QUYỀN-VN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
http://youtube.com/watch?v=-HdqqjyYYUE&feature=related BÙI TÍN NÓI VỀ SỰ THẬT HỒ CHÍ MINH
http://youtube.com/watch?v=HrNsg-Tq8h4 CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN BÙI TÍN-DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN
ÔNG BÙI TÍN. CỰU ĐẠI TÁ CỘNG SẢN VIỆT NAM, NÓI VỀ MAO TRẠCH ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN TỚI ÔNG HỒ CHÍ MINH, VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. TỪ 1945-1954 -1970 CỦA ĐẢNG CƯỚP LỪA DÂN...
http://youtube.com/watch?v=bxqCX63TDKs PART 1-ÔNG BÙI TÍN NÓI VỀ HỒ CHÍ MINH
http://youtube.com/watch?v=g4XDp-Fx0mA PART 2-ÔNG BÙI TÍN NÓI VỀ HỒ CHÍ MINH
http://youtube.com/watch?v=bHcOIGR3Pps PART 3-ÔNG BÙI TÍN NÓI VỀ HỒ CHÍ MINH
http://youtube.com/watch?v=3fyURdVyQvc&feature=relmfu ÔNG BÙI TÍN NÓI VỀ HỒ CHÍ MINH.
http://youtube.com/watch?v=N6o5ruzEWEw FILM TÀI LIÊU SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH!?
http://voatiengviet.com/section/bui-tin-blog-page/2708.html BÙI TÍN NÓI VỀ-HỒ CHÍ MINH!!??
http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/01/chan-dung-ho-chi-minh.html SỰ THẬT HCM!?
CRIMES OF COMMUNISN AND BLOODY WAR AGAINST HUMANITY-TỘI ÁC CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, GÂY CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU ĐỐI NHÂN LOẠI! TỘI ÁC CỦA CSVN THẢM SÁT NGƯỜI DÂN HUẾ 1968..
http://youtube.com/watch?v=m5vhQu_l2Mk TỘI ÁC CỦA ĐCSVN & HCM TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT! 1954-1956 MIỀN BẮC... MIỀN NAM SAU 4-1975...
http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84 Giải khăn sô cho Huế P1-Nhà văn Nhã Ca. (1969)
http://youtube.com/watch?v=BhU4gb2vI84&feature=related Giải khăn sô cho Huế P2-(Nhã Ca).
http://youtube.com/watch?v=EQeR3UCSOUY CSVN Thảm sát Mậu Thân 1968-HUE Massacre 1968!?
http://youtube.com/watch?v=kYpaTVrE4Uk&feature=related Ai Đã Thảm Sát Đồng Bào Huế 1968? P1?
http://youtube.com/watch?v=UnekEInRINQ&feature=related TỘI ÁC CỘNG SẢN.
http://youtube.com/watch?v=7UMZrkgMG0I&feature=related Tội ác Công Sản Việt Nam-Huế 1968
http://youtube.com/watch?v=DWFkArRMfSw&feature=related SỰ THẬT HCM!?
http://youtube.com/watch?v=fpYuc2gs2bk&feature=related " ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC "
HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA 19-01-1974-TRẬN HẢI CHIẾN GIŨA HQVNCH VỚI TRUNG CỘNG…
http://youtube.com/results?search_query=H%E1%BA%A3i+Chi%E1%BA%BFn+H... HCTS 19-01-1974
http://youtube.com/watch?v=Os_39fe09RQ Hải Chiến Trường Sa Phần 1
http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải Chiến Trường Sa PHẦN 2
http://youtube.com/watch?v=PifK5WsyDKM Hải Chiến Trường Sa PHẦN 3
http://youtube.com/watch?v=ir1u1ClJtk0 Hải Chiến Trường Sa PHẦN 4
http://youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw&feature=rellist&play... Hải Chiến Trường Sa 1974 P2
http://youtube.com/watch?v=ay9yqc4GbYM&feature=related Hải Chiến Hoàng Sa 19-01-1974
http://youtube.com/watch?v=vLQcfxaIbns HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA 19-01-1974
http://youtube.com/watch?v=munnVp7dUoU&feature=related TQ chiếm Trường Sa 1988 .
http://youtube.com/watch?v=ECbhcqdIN5g&feature=related CHIẾN TRANH VIỆT-TRUNG 1979
http://youtube.com/watch?v=7gaNCdSu62k&feature=fvwrel China Vietnam War 1979 French archives..
http://youtube.com/watch?v=PpzZS4q8Br4&feature=related SỰ KIỆN HOÀNG SA-TRƯỜNG SA
http://youtube.com/watch?v=HNqRhOSEzRQ&feature=related TQ CSVN-HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA 1988
http://youtube.com/watch?v=-PYHpBhjqgk&feature=related Trung Quốc có thể chiếm Hà Nội trong...
http://youtube.com/watch?v=eEBkpsCwsDY&feature=related Chiến tranh Việt Trung năm 1979
http://youtube.com/watch?v=xEL257wQg2g&feature=related Trung Quốc chuẩn bị trừng trị Việt Nam.
http://youtube.com/watch?v=f6Glm2n-R5E&feature=related ngư dân việt nam lạy hải quân trung quốc
http://truehochiminh.com TÀI LIỆU SỰ THẬT VỀ HCM-TAY SAI QUỐC TẾ CS
http://vietlist.us/SUB_VietHistory/VNHistory_11.shtml S.T LỊCH SỬ VN
http://boxitvn.net THẢM HỌA BÙN ĐỎ TÂY NGUYÊN-BAUXITE IS DISASTER FOR VIETNAMESE PEOPLE..
http://youtube.com/watch?v=LzvSxMCWNbI&feature=related CSVN TÀN PHÁ TÂY NGUYÊN..THẢM HỌA BÙN ĐỎ TẠI TÂY NGUYÊN !? EXPLOITATION OF BAUXITE IS DISASTER FOR VIETNAMESE PEOPLE !?
http://youtube.com/watch?v=AsU7s1avp8A&feature=related Tổ Tiên Người Thượng Điêu Tàn. CSVN đang khai phá Bauxite Tây Nguyên…BAUXITE IN HIGHLANDS VN, DISASTER FOR VIETNAMESE PEOPLE !?
http://youtube.com/watch?v=pmoj9ORNR54&feature=related CSVN BÁN BAUXITE CHO TÀU, TÀN PHÁ TÂY NGUYÊN. EXPLOITATION OF BAUXITE IN CENTRAL HIGHLANDS VIETNAM, WILL BE NEXT DISASTERS!?
http://youtube.com/watch?v=BdL6uF3VZTU&feature=related QUÊ HƯƠNG NGƯỜI THƯỢNG ĐIÊU TÀN. BÔ XÍT Ở TÂY NGUYÊN VIỆT NAM, SẼ LÀ THẢM HỌA TIẾP THEO!? BAUXITE DISASTERS IN VIETNAM!?
http://ft.com/intl/cms/s/2/a651f90c-8b5d-11e0-8c09-00144feab49a.html VINASHIN@VINALINES & VIETNAM COMMUNIST BANKING SYSTEM SINKS-NỢ CHÌM !?
Việt Nam Thủ Tướng vá tàu (Đảng Cộng Sản)
Trường, Đường, Cầu, Cống…, cũng thầu vá luôn.
Xi măng giả trộn làm đường
Cột tre thay sắt dựng sườn bê tông
Dân oan bị cướp đất trồng
Đàn sâu tham nhũng phá đồng lúa non…

Từ “ phản động” và đề tài : Con Vẹt con Khỉ khác nhau !? ( Lenin muốn bộ óc của con người phải được cải huấn, biến đổi sự cảm nhận, và lối suy nghĩ giống như con Vẹt, con Khỉ, sau khi được cán bộ đảng Cộng sản huấn luyện, nhồi sọ, tẩy não và chỉ huy theo mệnh lệnh..) . Đề tài này được Lenin trao đổi, chỉ thị cho các nhà bác học, nhà tư tưởng triết học Nga, văn hào Nga… Phải nghiên cứu ra được phương thức để thực hành… Phải chăng Adolf Hitler và Heinrich Himmler SS, và các nhà bác học Đức. Họ đã sử dụng ý tưởng phương thức của Lenin, để chế ra loại khí độc giết người hàng loạt, sử dụng trong các lò thiêu, giết 6-7 triệu dân Do Thái, trong chiến tranh Thế Giới thứ II-1939-1945... Còn tiếp về đề tài này…

Từ “ phản động” được những loại người nào, và ai thường hay sử dụng ?!
Phản biện-Tranh luận-Tranh đấu bị quy thành “ phản động ” dưới chế độ Cộng Sản độc tài!?

Ở Việt Nam mấy tuần qua, từ ngày đại hội kín của ĐCSVN TƯ6 khai mạc. Người dân Việt, ở trong lẫn ngoài nước. Họ phán đoán, chờ đợi và huy vọng những gì xảy ra sau vở tuồng hạ màn kết thúc…Có lẽ tâm lý của họ, như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho kẹo…
Trước và trong thời gian “ Hụi kín đảng họp” có một [1] vaì tờ báo mạng (Internet), gọi báo lề trái.: Quân Làm Báo, Dân Làm Báo, Cầu Nhật Tân…Đưa lên những tin tưởng như đùa, nhưng rồi có thật. Sau vụ Công An bắt bố già Kiên đầu bạc ở Hà Nội…Tin này được QLB phát tán truyền đi, tường thuật về một phi vụ không tưởng, như chuyện Lý Tống cướp máy bay, rải truyền đơn chống cộng xuống Sài Gòn năm xưa… Trang web Quan Làm Báo được người dân truy cập nhiều, theo dõi tin tức, giống như cảnh dân Hà Nội ngồi quanh Hồ Gươm, chờ đón pháo đêm giao thừa… Quân Làm Báo năm nay được mùa trúng số…Trong khi đó đám làng báo lề phải của đảng, bị ế ảm như cảnh chợ chiều cuối tháng tư… Còn tiếp..10-24-2012

Suy thoái kinh tế ở Việt Nam, ngân hàng tham nhũng, và cuộc khủng hoảng nợ xấu cho vay...
(Các con nợ không trả lại cho các chủ nợ khoản nợ)
1) Việt Nam là một quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới ngày nay!?
2) Tại sao bị nhiều hư hỏng, (Tham Nhũng) trong hệ thống Ngân Hàng Việt Nam ngày hôm nay!?
3) Bạn có nên đổ tiền của bạn để đầu tư, và làm kinh doanh với với Cộng Sản độc tài tham nhũng ở Việt Nam!? KHÔNG!? KHÔNG !? KHÔNG !? TẠI SAO KHÔNG..!? ĐỌC "VIỆT NAM HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THAM NHŨNG" TÌM KIẾM THEO WWW.BING.COM...

Vietnam Economic Downturn, Banking Corruption, and BAD LOANS Debts Crisis...
(The debtor no pay back for creditor debts)
1) Vietnam is a Most Corruption Country in Today World!?
2) How much corrupted, (Corruption) in Vietnam Banking System today!?"
3) Do you dump your money to invest, and doing business with Communist Dictatorial Corruption in Vietnam!? NO!? NO!? NO!? WHY NO..!? READ “VIETNAM BANKING SYSTEM CORRUPTION” SEARCH BY WWW.BING.COM
http://www.bing.com/news/search?q=vietnam+banking+system+corruption...
http://www.voanews.com/content/vietnam_pm_keeps_post_as_economic_st...
http://www.bing.com/news/search?q=how+is+corruption+in+vietnam+bank...
http://fredw-catharsisours.blogspot.com/2012/08/vietnam-sees-bankst...
http://gvnet.com/humantrafficking/Vietnam.htm VIET NAM TRAFFICKING WOMAN AND CHILDREN...
http://censorship-paradise.com/en DON'T

CHÍNH SÁCH CƯỠNG CHIẾM, CƯỚP ĐẤT RUỘNG VƯỜN CỦA CQCSVN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN OAN…
http://youtube.com/results?search_query=doan+van+vuon-tien+l%C3%A3n... Đoàn Văn Vương-TLHP
http://youtube.com/watch?v=WGnUyQ6wESs Đoàn Văn Vương-Tiên Lãng Hải Phòng...
http://youtube.com/watch?v=Y2ILRETTeAo&feature=related Công An đánh người-Văn Giang Ecopark
http://youtube.com/watch?v=qFBwfuCczGY&feature=related CA đàn áp Dân dã man tại Hà Nội
http://youtube.com/watch?v=CbTMEJV-9z0&feature=related Cưỡng chế: ác độc-tàn bạo-dã man
http://youtube.com/watch?v=hGZkEKZFdm4&feature=related CA cưỡng chế nhà dân ở TP Hà Nội
http://youtube.com/watch?v=4SOAPmLk9i8&feature=related Nỗi thống khổ của nhân dân Vũng Tàu.
http://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0&feature=related Công An Việt Nam Đối Với Người Dân
http://youtube.com/results?search_query=dan+oan+Ecopark+van+giang&a... CHÍNH QUYỀN CSVN CƯỠNG CHIẾM, CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN OAN VĂN GIANG HƯNG YÊN. XÂY ECOPARK CHO NHÓM LỢI ÍCH
http://youtube.com/results?search_query=van+giang+ecopark&oq=va... CHÍNH QUYỀN CSVN CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN OAN VĂN GIANG, XÂY KHU ECOPARK!? NHÓM LỢI ÍCH NÀO RÚT RUỘT DÂN OAN !?
http://youtube.com/watch?v=7gy0IW2BNlc CHÍNH QUYỀN CS TỈNH BẠC LÊU CƯỠNG CHIẾM ĐẤT DÂN
http://youtube.com/watch?v=oQbjfpzSXL8&feature=related CA đánh đập Giáo dân CỒN DẦU-ĐANANG
http://youtube.com/watch?v=obevMUtpBmU&feature=related Công An cướp quan tài ở Cồn Dầu
http://youtube.com/watch?v=QWAq3-FEzcg&feature=related CA Cướp Đất Dân Oan Tại Nha Trang
http://youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0&feature=related Công An Việt Nam Đối Với Người Dân!?
http://youtube.com/watch?v=aR8t4e60DIU&feature=related Tam Toà Linh Muc Bị Đánh Trọng Thương
http://youtube.com/watch?v=7d3a1pVhFjw&feature=related Công an đến Thái Hà mùng 6 tết làm gì?
http://youtube.com/watch?v=XYn8ygS1jX0&feature=related “Giáo dân Cồn Dầu bị cộng sản sát hại”
http://youtube.com/watch?v=IN_QGhLrN8o&feature=related "CÔNG AN NHÂN DÂN GIẾT NHÂN DÂN"
http://youtube.com/watch?v=bEg0cOdMiy0&feature=related Vụ đàn áp ở Mường Nhé thực hư ra sao?
http://vinaquehuongtoi.blogspot.com/2012/02/video-nha-ong-vuon-bi-p... ĐOÀN VĂN VƯƠNG-VỤ ÁN CƯỚP ĐẦM CÁ CỦA DÂN OAN, Ở TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG, BỊ ĐCS CHO CHÌM XUỒNG BỎ QUÊN!?

XEM NHỮNG HÌNH ẢNH NGƯỜI CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM!? XƯNG DANH CÔNG AN NHÂN DÂN
http://youtube.com/watch?v=Gx1c_0itqjc CÔNG AN CSVN ĐẠP MẶT NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC…
http://youtube.com/watch?v=nYQFOPI0bxQ&playnext=1&list=PL22... CA ĐÀN ÁP CƯỚP ĐẤT DÂN
http://youtube.com/watch?v=lXjMino8qYU Phá Nhà Cướp Đất của dân-Công An tại Quận 9 Sài Gòn
http://youtube.com/watch?v=iD98x4ZmiME&feature=related Công An giao thông lại đánh dân
http://youtube.com/watch?v=NK3U_A6rxEE&feature=related CA đàn áp người biểu tình yêu nước..
http://youtube.com/watch?v=nZkvZZgA4rw Chính quyền Trãng Bom cưỡng chế -cướp đất của dân
http://youtube.com/watch?v=gvz2_O-R2_c&feature=related CQ cướp đất dân bán cho Cty Đài Loan
http://youtube.com/watch?v=gW-BKttQbZw&feature=relmfu CA Quân Đội cưỡng chế Nhân Dân
http://youtube.com/watch?v=-RfbqjvuI80&feature=related CA ĐÀN ÁP CƯỚP ĐẤT DÂN OAN (P1 )
http://youtube.com/watch?v=rJehpgySoFM&feature=relmfu CA ĐÀN ÁP CƯỚP ĐẤT DÂN OAN (P 2)
http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk&feature=related UBND Quận Hoàng mai phá mộ của dân..
http://youtube.com/watch?v=K8anfw2JkA8&feature=related CA đánh dân cướp đất vườn của dân!?
http://youtube.com/watch?v=5ajMPgxnVeg&feature=related Công An đánh đập 2 nhà báo của VOV
http://youtube.com/watch?v=H3ovQ7a6nrg&feature=related Cưỡng chế, tàn phá mồ mả tại La Dương
http://youtube.com/watch?v=z-XaIblDvEQ&feature=related CA TRÓI 2 NỮ DÂN OAN BẰNG XÍCH CHÓ
http://youtube.com/watch?v=leQ-7G6LEjk&feature=related CA ĐÀO PHÁ MỒ MẢ CỦA NHÂN DÂN HN.
WATCH THIS VIDEO. VIETNAMESE POLICE, DIG UP AND SMASHED TOMBS OF DEAD PEOPLE, IN HANOI..TERRIBLE. XEM CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÀO, ĐẬP PHÁ MỒ MẢ NGƯỜI CHẾT. KHỦNG KHIẾP...

Con đi BỘ ĐỘI làm gì? Bảo vệ THAM NHŨNG Hoàng Sa cho Tàu-China
Làm thuê [nô lệ] rải khắp TOÀN CẦU-Kiếm tiền NUÔI ĐẢNG làm giầu MAFIA.
"ANH-CHỊ-EM-CON-CHÁU ĐI NGHĨA VỤ LÀM GÌ?
VIỆT NAM NẠN BUÔN BÁN PHỤ NỮ, XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM CÔNG (NÔ LỆ) RA NƯỚC NGOÀI!?
http://youtube.com/watch?v=ET5NyVPCR8Y “CÂU CHUYỆN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI JORDAN”
http://youtube.com/results?search_query=vietnam+xuat+khau+lao+dong&... VIỆT NAM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG [NÔ LỆ] RA NƯỚC NGOÀI!!?? VIỆT NAM NẠN BUÔN BÁN PHỤ NỮ TRẺ RA NƯỚC NGOÀI !!??
http://youtube.com/watch?v=q7R09DHHomI VIET NAM TRAFFICKING HUMAN…
http://youtube.com/watch?v=MbXi1_8jvCI VIET NAM BUÔN BÁN PHỤ NỮ..
http://youtube.com/watch?v=anGJNXvLdCo VN TỆ NẠN BUÔN BÁN PHỤ NŨ
http://youtube.com/results?search_query=vietnam+buon+ban+phu+nu+tre... VN BUÔN BẤN PHỤ NỮ
http://gvnet.com/humantrafficking/Vietnam.htm
http://asianews.it/index.php?l=en&art=4351 VN TRAFFICKING WOMAN CHILDREN FOR SLAVE TRADE!?
http://lotsofessays.com/viewpaper/1711254.html VN TRAFFICKING WOMAN CHILDREN FOR SLAVE..!?

WRITERS OF AMERICAN AND VIETNAMESE, AUTHORS OF POETRY AND LITERATURE BOOKS…
NHỮNG TÁC PHẨM THƠ VĂN, CỦA TÁC GIẢ NGƯỜI VIỆT NAM VÀ TÁC GIẢ NGƯỜI MỸ...
AMERICAN FAMOUS (GREATEST) WRITERS…AMERICAN GREAT SONGS WRITERS AND SINGERS
NHỮNG BẢN TÌNH CA HAY TUYỆT VỜI, SÁNG TÁC CỦA CÁC NHẠC SĨ VÀ CA SĨ MỸ.
http://youtube.com/watch?v=S_E2EHVxNAE Richard Marx-Right Here Waiting for you
http://www.youtube.com/watch?v=Vq8gIQ41wgA Richard Marx- Right Here Waiting (HD LIVE)
http://youtube.com/watch?v=82zt5Fk5YTc The Godfather-Andy Williams-Speak Softly Love-lyrics
http://youtube.com/watch?v=7jEaIDqHl74&feature=related Love Story-Andy Williams
http://youtube.com/watch?v=yi2AX14eRbk To all the girls I loved before-Willie Nelson & Julio Iglesias
http://youtube.com/watch?v=l61kKhbAHeo to all the girls I loved before
http://youtube.com/watch?v=51tvZnkn5V8 To all the girls I loved before-Willie Nelson With Lyrics
http://youtube.com/watch?v=5A1KZKksGKE Andy Williams-Love Story
http://youtube.com/watch?v=ZxEazBfPVFg Andy Williams' Love Story (Where Do I Begin?)
http://youtube.com/watch?v=J1_cNvFjQNM&feature=related Richard Clayderman 2012 .
http://youtube.com/watch?v=tOifaUXPk4g&feature=related To All the girls I l’ve loved before
http://youtube.com/watch?v=MOpMvhdFllA&feature=related Best Of Anne Murray Songs With Lyrics
http://youtube.com/watch?v=WF477pY2eFQ Anne Murray-Just another Woman in love
http://youtube.com/watch?v=QrOdxw5CHX8&feature=related You need my-Anne Murray
http://www.youtube.com/watch?v=iLi_osYNsOU Right Here Waiting For You-Richard Marx
http://youtube.com/watch?v=QhBj1FS5sXY&feature=related Right Here Waiting-Guitar-Sungha Jung
http://youtube.com/watch?v=o7dyJIEUNLU&feature=related Piano-Right here waiting for you
http://youtube.com/watch?v=0ZzkuPwYXMc Piano-Right here waiting For You.
http://youtube.com/watch?v=PDZcqBgCS74&feature=related Lionel Richie-Hello
Những tình Khúc trữ tình sống mãi với thời gian, của các nhạc sĩ Miền Nam trước 1974.
http://youtube.com/watch?v=DXv5efrpGM8&feature=related Chiếc Lá Cuối Cùng-Sĩ Phú
http://youtube.com/watch?v=qjPBKvQm6X4&feature=related Mùa Thu Không Trở Lại – Sĩ Phú
http://youtube.com/watch?v=jYxAy_SIdt8 Nhìn Những Mùa Thu Đi-Khánh Ly & Lệ Thu
http://youtube.com/watch?v=eBzYvS2ovbQ&feature=related Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em-Sĩ Phú
http://www.youtube.com/watch?v=PI8zTfcxcK8&feature=related Mắt Biếc –Ngô Thùy Miên-Sĩ Phú
http://youtube.com/watch?v=nBwXYy64GZ0&feature=related Tuyết trắng - Sỹ Phú
http://youtube.com/watch?v=HbjELNvrqBY&feature=related Trần Thiện Thanh-Biển Mặn
http://youtube.com/watch?v=PZKKDO0C84I&feature=related Tạ Từ trong đem-Từ Đó em buồn
http://youtube.com/watch?v=MzW56rku_38 Trinh Công Sơn: “Nhìn Những Mùa Thu Đi” Elvis Phuong
http://youtube.com/watch?v=hIxO50QhLP8 Vũ Đức Nghiêm: "Gọi Người Yêu Dấu" Thanh Hà
http://youtube.com/watch?v=Ytmx-QWVsv0 LK Thành Phố Buồn- Lam Phương
http://youtube.com/watch?v=6IjM71pmXLc LK Trúc Phương-Chuyến Tàu Hoàng Hôn
http://youtube.com/watch?v=vo3yRfKTG3g&feature=endscreen&NR=1 LK Nỗi buồn hoa phượng
http://youtube.com/watch?v=cNVZ-JuBbhI Tuổi Học Trò-Tình cũ trường xưa
http://youtube.com/watch?v=su9jp03_QFI Trường cũ tình xưa -Đăng Thế Luân & Tâm Đoan
http://www.youtube.com/watch?v=S-UD6MeNILw Biển Mặn-NS Trần Thiện Thanh
http://youtube.com/watch?v=g4DSbgKOFm4&feature=related Những tiếng hát thần tượng

GREAT WRITERS OF WORLD LITERATURE AND POETRY-CÁC NHÀ VĂN LỚN CỦA THẾ GIỚI VĂN HỌC ...
http://internal.org/Robert_Frost AMERICAN POET ROBERT FROST "The Road Not Taken"
Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair, And having perhaps the better claim, Because it was grassy and wanted wear; Though as for that the passing there Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day! Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I - I took the one less traveled by And that has made all the difference. (Robert Frost)
http://www.hollywoodnews.com/ Tin tức của điện ảnh Hollygood Mỹ-Films, giải thưởng OSCAR
http://hollywoodchannel.com-http://hollywood.com/?CMP=BAC-MivaHPNet Inside Hollywood Films
http://channel5.com/shows/inside-hollywood Find out what inside of Hollywood Film Producers
http://geni.com/projects/Authors-of-Great-Literature/475
http://bing.com/search?q=Famous+American+Writers+List&FORM=QSRE2
http://thefamouspeople.com/writers.php
http://ascensiongateway.com/quotes/people/authors/american-authors/...
http://thanglong.ece.jhu.edu/Kieu/kieu.html Thơ Truyện Kiều-Nguyễn Du
http://www.vietkiosk.com/thovan/nguyendu/nguyendu.html Truyện Kiều
http://love-poems.me.uk/a_american%20poets.htm
http://akoot.com
http://loc.gov/poetry/about.html
http://americanwriters.org
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25194 HỒI KÝ CỦA LM. CAO VĂN LUẬN: BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965: "ĐỌC THAM KHẢO VĂN HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975"
http://tusach.vietnhim.com/showthread.php?t=781 Văn học Miền Nam trước 1975- “Mùa Hè Đỏ Lửa”
http://truyenhay.blogspot.com/2007/04/ma-h-la-phan-nht-nam.html Phan Nhật Nam: “Mùa Hè Đ.L”
http://thuvienaudio.net/diendan/viewtopic.php?f=12&t=2984&s... “ Mùa Hè Đỏ Lửa” Phan Nhật Nam
http://letungchau.blogspot.com/2009/12/ai-lo-kinh-hoang-quang-tri-1... “Đại Lộ Kinh Hoàng” 1972
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%E1%BB%99_Kinh_Ho%C3... Đại Lộ Kinh Hoàng
http://tranlucsaigon.wordpress.com/2011/04/23/d%E1%BA%A1i-l%E1%BB%9... "Đại Lộ Kinh Hoàng"
http://ngothelinh.tripod.com/DaiLoKinhHoang.html "Đại Lộ Kinh Hoàng"1972-Tội Ác của CSVN
http://letungchau.blogspot.com/2010/09/uong-i-khong-en-hoi-ky-cua-x... Đường Đi Không Đến
http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=27518 “Đường Đi Không Đến” Nhà văn Xuân Vũ
http://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08 Giải khăn sô cho Huế-Nhà văn Nhã Ca(1969)
http://namviet.net/blogv/he-thong-giao-duc-tai-mien-nam-truoc-nam-1... Giáo Dục ở Miền Nam trước 1975 (Education in South Vietnam before 1975). Hệ thống Giáo Dục của Miền Nam trước 1975
http://vonga1.wordpress.com/2012/09/14/he-thong-giao-duc-tai-mien-n... Giáo Dục Miền Nam
http://chuvananbc.com/DacSanCVA2011/pages/06_NghiVeNenGDVN.html Giáo Dục Miền Nam (1975)
http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=articl... Hệ thống Giáo Dục Miền Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%... Hệ thống Giáo Dục của Miền Nam trước 1975 (Education in South Vietnam before 1975)
http://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=6635 "BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965"
http://e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=38149 “BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965"
http://vietsuky.wordpress.com/ben-giong-lich-su "BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965"
http://diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&... "BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940.."
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nqnvn3n3... "BÊN GIÒNG LỊCH SỬ.."
http://nguyenchithien.webs.com NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN: HOA ĐỊA NGỤC “ The Flowers of Hell ”
http://youtube.com/watch?v=RpEMzjzkfTw Nguyễn Chí Thiện-Hoa Địa Ngục-The Flowers of Hell
http://bon-phuong.blogspot.com/2012/10/nha-tho-nguyen-chi-thien-nam... " HOA ĐỊA NGỤC "
http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2012/10/09/bao-my-viet-ve-cai-ch... " The Flowers of Hell "
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_Nam_(nh%C3%A0_v%C4%83n) Sơn Nam-Một Mảnh Tình Riêng
http://gocnhinalan.com/bai-cua-khach/son-nam-nha-van-miet-vuon.html "Hương Rừng Cà Mau"
http://chimviet.free.fr/quehuong/sonnam/camau00.htm Nhà Văn Sơn Nam: “ Hương Rừng CÀ MAU”
http://truyenviet.com/truyen-danh-nhan/131-danh-nhan-viet-nam-khac/... “Một Mảnh Tình Riêng”
http://music.vietfun.com/trview.php?cat=13&ID=1822 Nhà văn Sơn Nam: “ Hương Rừng Cà-Mau”
I have written few lines in my Vietnamese poem, to remember the Author Son Nam.
Son Nam is one of most distinguished writers in short stories, and nonfiction in Vietnam 20th Century. He passed away on August 13, 2008.
Tôi viết vài dòng trong bài thơ tiếng Việt Nam, để nhớ tác giả Sơn Nam. Sơn Nam là một nhà văn nổi tiếng viết truyện ngắn, và tiểu thuyết ở Việt Nam trong Thế Kỷ 20. Ông qua đời ngày 13 -8 -2008.

Sơn Nam “Một mảnh tình riêng”
Văn chương ngôn ngữ nợ duyên cuộc đời.
Tuổi già tần tảo khắp nơi
Người dân Nam Bộ muôn đời nhớ ông...
* * *
Một đời lặn lội nghiệp văn chương
Sông nước đồng quê đến phố phường.
Sơn Nam ngòi bút ươm mầm sống
Dải đất Miền Tây xứ miệt vườn...
* * *
Ông già Nam Bộ ra đi [nhà văn Sơn Nam]
Vẫn còn để lại những gì nhớ thương
Bút văn gởi lại ruộng vườn
Ông già Nam Bộ trên đường qui tiên…

This comment posed on Youtube on August-2008
From Hanoi October 16, 2012.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Binh_Khiem Nguyen Binh Khiem-Sấm Trạng (Trình 500 years
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BB%89nh_Khi%C3%AAm Sấm Trạng Trình 500 trăm năm trước-Gạch lót đường tiếp bước tiên tri... “Bao giờ Đá nổi Lông chìm, Đồng khô Hồ cạn Búa Liềm ra tro” http://samtrangtrinh.blogspot.com/2012/05/sam-trang-trinh-bach-van-... Long Vĩ Xà Đ
http://nguoivietquocgia.wordpress.com/2011/03/21/s%e1%ba%a5m-tr%e1%... "Vua nào tôi ấy đã bày-Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn Ðua nhau bội bạn nghịch vi-Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay” Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585
http://hobieuchanh.com/main.html Hồ Bửu Chánh "Ngọn Cỏ Gió Đùa" "Cay Đắng Mùi Đời"
Cửu Long (Mekong River) sông nước đồng xanh-Văn Hồ Bửu Chánh trở thành ca dao...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_Lam Thạch Lam "Gió Đầu Mùa" (Phố Cổ Hà Thành)
Người dân Phố Cổ Hà Thành (Hà-Nội)
Thức khuya dậy sớm rất rành thời gian
Ngày xưa Phố Cổ là làng
Bây giờ Phố Cổ quán hàng, bán mua.
Cây đa giếng nước đình chùa
Dân cư văn hóa bốn mùa ra sao.!?
Thạch Lam viết: "Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn". “Sự thành thực chưa đủ cho nghệ thuật. Có thể, nhưng một nhà văn không thành thực không bao giờ trở nên một nhà văn giá trị. Không phải cứ thành thực là trở nên một nghệ sĩ. Nhưng một nghệ sĩ không thành thực chỉ là một người thợ khéo tay thôi."
Thiết nghĩ đám văn hóa bồi bút, làng báo chí làm công cụ tuyên truyền mị dân của đảng CSVN ngày nay suy nghĩ gì.?! Sau khi họ đọc qua những dòng viết của Thạch Lam, hơn 100 năm về trước..!?
Đứng lên ngửng mặt mà đi, Cúi đầu nhắm mắt làm chi nên người… Hanoi 10-2012
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Tr%E1%BB%8Dng_Ph%E1%BB%A5ng Vũ Trọng Phụng “Giông tố”
http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=753 Vũ Trọng Phụng: "Giông tố " “Vỡ đê"
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_T%E1%BA%A5t_T%E1%BB%91 Ngô Tất Tố “Liều chõng”
http://diendan.zing.vn/showthread.php/2756237-Toan-tap-Tieu-thuyet-... Ngô Tất Tố: "Tắt đèn"
https://vietsuky.wordpress.com
http://nhanquyenchovn.blogspot.com
http://vannghesi.net
http://hopluu.net
http://phebinhvanhoc.com.vn
http://phongdiep.net
http://lucbat.com
http://vanchuongviet.org
http://thica.net
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%ADnh Thi sĩ Nguyễn Bính "Cây bàng cuối thu"
http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=50&thisi=Nguy%E1%BB%85n%20... "Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu"
https://sites.google.com/site/hoikysite/thoi-cua-thanh-than "Thời của Thánh Thần" (Hoàng M.T)
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nqnnn2n3... "Thời của Thánh Thần"
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/thi-ca-thnh-thn.html " Thời của Thánh Thần " (HMT)
http://music.vietfun.com/trview.php?ID=6148&cat=15&qlfont=16 "Thời của Thánh Thần" (Hoàng M.T)
http://buingoctan.wordpress.com Bùi Ngọc Tấn "Chuyện kể năm 2000-Biển và chim bói cá"
Frane Newspaper
http://lefigaro.fr
http://lemonde.fr
http://languages-remy.blogspot.com
http://lessons.englishgrammar101.com/EnglishGrammar101/Module1/Less... E-Grammar
http://dictionary.cambridge.org Online Dictionary
http://allpoetry.com "I Carry My Home On My Back"

A Long Path On My Journeys With Poetry…
Dặm Trường Của Nam!!! " Người Lính Và Thi Sĩ "
A Long Path Of Nam!!! " Soldier And Poet "

RA ĐI TÌM MINH CHÚA "GO FIND INTELLIGENT LORD"

Ra đi ôm một gia tài
Hai bàn tay trắng đường dài dấn thân.
Qua bao bể khổ phong trần
Sáu mươi tuổi [60] vẫn phong trần dấn thân...
Ra đi tìm Minh Chúa... (Go find Intelligent Lord)

“ Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao” Nguyễn Du

TÌNH YÊU LÀ GÌ !? WHAT ABOUT LOVE !?
TÌNH YÊU ĐỀ TÀI MUÔN THUỞ CHO VĂN NHÂN THI CA VIẾT HOÀI !?

Tình yêu êm ái nhẹ nhàng
Âm thần như lá thu vàng rụng rơi
Như mây như gió trên trời
Lang thang phiêu bạt di dời khắp nơi.
Tình yêu tồn tại muồn đời
Là nguồn hạnh phúc loài người bốn phương.
Tình Yêu Địa Ngục-Thiên Đường
Đề tài nhân loại văn chương viết hoài...

Mưa Biển-Rain Sea

Mưa rơi trên biển đêm nay
Nước mưa, nước biển mặn cay mũi mồm
Chân trời khuất bóng hoàng hôn
Biển xanh mờ mịt mưa tuôn trên đầu.
Ánh đèn soi sáng đêm thâu
Đứng nhìn sóng nước lấn sâu vào bờ.
Mưa rơi từ nãy đến giờ
Một mình tắm biển đang chờ tạnh mưa!
Con còng đào cát dưới mưa
Hàng dừa hứng gió đu đưa lá cành.
Ngày mai trời sẽ trong xanh
Nắng vàng gió mát biển xanh nhớ gì.!?

Nha Trang Vietnam August 27, 2012

This poem translated by Andrew Ross Nguyen. But, need rewritten for better English version.

Rain Sea-Mưa biển

Rain on the beach tonight
Rain water, sea water salty spicy nose mouth
Sunset horizon absent
Dim blue sea rain poured on top
Lights illuminate the night recording
Watched the waves push deep into the waters.
Rain falls from to that moment
Alone bathing awaiting rain stops yet!
Alone beach awaits stopped yet!
Cuffs digging sand in the rain
Wind (swinging) drag on coconut row leafs-stems.
Tomorrow's sky will blue and green
Wind sunshine cool blue sea remember what.!?

August 27, 2012

Pen Life

Born to write not an easy life
But I am must try.
Day and night, every time I write,
My pen crosses the paper,
I find a new word.

Born to write;
sometimes a tear drops from my eyes,
While I write.
And then each word written,
I begin to cry.

Born to write;
that which is my life from the beginning.
I start to think and begin a new thought.
Then I try to write at anytime,
anywhere, about anything.
There’s no limit,
Until the time I quit to submit my writing.

Born to write I try to get the words down.
The more I write, the prouder I become;
But at other times I can’t find the word.
Stop there, I am to try again.

Charlotte, North Carolina Fall 1997

A Power Pen

A power pen in my hand,
I will write about love
I will write about peace,
for all human life, and human nature.

A power pen in my hand,
I will write and spell each word.
I will go from A to B.
And see things from beginning to end.

A power pen in my hand,
I will measure and check the blueprint.
Then I will cut lumber,
and start carpentry work.
To build a new school and house.

A power pen in my hand,
Now with my tape measure
I will find out, how deep to dig the holes.
To plan this young tree
Upon this new, grand landscape.

A power pen in my hand,
I will paint a blue color
While listening to my favorite love song.

A power pen in my hand,
I will rewrite history,
Rewrite the blue print.
Rewrite carpentry and the landscape,
Of another time.

Charlotte, North Carolina Summer 1997.
Rewritten in Santa Ana, California Feb-2005

Về lại thăm Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê hương xứ Nghệ ngôi đình làng xưa.
Tháng Mười [10-2005] sau bão lụt mưa
Miền Trung Miền Bắc vẫn chưa phục hồi.
Chập chờn hình ảnh quanh tôi
Cố Hương dĩ vãng và nơi sinh thành.
Ruộng vườn ngô lúa đồng xanh
Sông Lam Hồng Lĩnh màu xanh núi đồi.
Cầu xây phà cũ đâu rồi
Cổng Thành Vinh vẫn nhìn trời đất quay
Chiến tranh tàn phá nơi này
Cải cách đấu tố những ngày tuổi thơ.
Bao năm kỷ niệm phai mờ
Dẫu quên quá khứ bây giờ hồi sinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Quê hương Nghệ-Tĩnh địa linh nhân hào.
Cửa Lò gió biển xôn xao
Phi lao bãi cát rì rào thở than
Nghi Xuân rộn rã tiếng đàn
Nàng Kiều lưu lạc về làng quê xưa
Con trâu vẫn kéo cày bừa
Thi đua khẩu hiệu Đảng [ĐCSVN] lừa dối dân.
Mác-Lê [Lenin] Đảng đội trên đầu
Tổ tiên quốc đạo Đảng đầu độc thuê
Lâu rồi nhìn cánh đồng quê
Hưng Đông Hưng Thái con đê Nam Đàn.
Thăm khu nghĩa địa trường làng
Cây Đa giếng nước tìm hàng bạch Dương
Gió thu thổi nhẹ mặt đường
Hòa trong lớp bụi cổng trường Phố Vinh.

Lâu rồi về lại thăm Vinh
Tổ tiên sông núi tâm linh con người...

Vinh 10-2005

Trở lại phố buồn.

Chiều nay mình cảm thấy buồn
Về thăm Đà Lạt con đường năm xưa
Xe lăn bánh dưới cơn mưa
Ngôi trường năm cũ lưa thưa bóng dù.
Chiều nay không có sương mù
Nhìn hồ nước đục Đồi Cù đổi thay
Năm xưa cũng tháng thu này
Sương mù mây trắng phủ dầy đồi thông.
Cafe [cofee] Thuỷ Tạ thơm nồng
Ngắm sương mỗi sáng đèn hồng mỗi đêm
Bước chân rộn rã bậc thềm
Những đôi trai gái môi mềm hôn nhau.
Chiều nay từ giã phố buồn
Mình đi gởi lại phố phường vần thơ...

Dalat Vietnam 11-26-2005

Phố núi đồi thông.

Ngày xưa anh đã một lần
Ghé thăm Đà Lạt vào mùa lập đông
Ngắm sương thung lũng hoa hồng
Lắng nghe gió thổi đồi thông rì rào.
Sương mù lởn vởn trên cao
Dưới đường hồ nước xôn xao tiếng người.
Những khuôn mặt những nụ cười
Nhiều người dạo phố nhìn trời nước mây
Nhớ không em ở nơi này
Con đường sỏi đá ôm đầy ý thơ…
* * *
Ngày xưa phố núi sương mờ
Duy Tân Đà Lạt bây giờ đổi thay!
Nhà thờ vẫn ở nơi này
Tháp chuông còn đó đêm ngày vẫn vang.
Chợ Lồng xưa vẫn rộn ràng
Người mua kẻ bán khách hàng vẫn đông
Hồ Xuân Hương cạnh đồi thông
Yersin đường cũ nhìn không thấy người !?..

Dalat Vietnam 11-23-2008

Cúng Giải Nobel!? Cozy The Nobel Prize?!

Mỗi năm cúng giải Nobel
Chủ thầu mua bán chạy theo thị trường
Năm nào tôn giáo cản đường
Chính anh chính chị chịu nhường phần cho.
Năm nay thế giới đang lo
Mấy phe tôn giáo nhắm cò nhìn nhau
Palestine, Do Thái [Israel] đụng đầu
Tanks fires bombs blast, phá cầu phá towns.
Kẽm gai lô cốt hàng rào
Phân chia đất Chúa, tường, hào, hố sâu.
Trăm năm [100 years] cúng giải bỏ thầu
Nobel chẵng lẽ cúi đầu làm ngơ!?
* * *
Chiến tranh khủng bố đang chờ
Hòa bình ảo ảnh bên bờ vực sâu
Trắng đen lẫn lộn đổi màu
Luật tòa, Thẩm phán nhức đầu ngày đêm.
UN, Red Cross trùm mền
Chiến tranh khủng bố còn xiềng trăm năm![100 years]
Nobel kiếm chỗ để nằm
Được không như kiếp con tằm nhả tơ.

Châu Âu chơi một bàn cơ
Người mua kẻ bán ngồi chờ mở kho
Đầu cơ Anh-Mỹ thăm dò
Thị trường chứng khoán mở lò chiến tranh.
Dollar giảm giá tung hoành
Giàu nghèo ngăn cách tranh dành đức tin
Trẻ thơ sống giữa bãi mìn
Tù ngoài xã hội tù trong tâm hồn.
Giải nào cúng để bảo tồn!?
* * *
Mỗi năm cúng giải {Nobel} bỏ thầu
Cúng qua bái lại trên đầu trái bomb...

Huntington Beach Californina USA.
October 13, 2003
POSED IN HANOI VIETNAM OCTOBER 14, 2012

Category: Louielamson2000 With Poetry-Vietnamese & English Poems... Bình Luận-Phản Biện qua nhiều đề tài...

Tham Khảo Hiến Chương 91. Đảng Việt Nam Dân Chủ [Vietnam Democratic Party-VDP]
Reference Chapters 91 of Vietnam Democratic Party (VDP)

HIẾN CHƯƠNG 91-ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ-CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỂN DÂN TỘC YÊU NƯỚC

Tổng Hợp Tuyên Ngôn # 10 Mục Tiêu Của Hiến Chương 91.
Mục Tiêu Của Đảng Việt Nam Dân Chủ.
Mời tham dự vào Thành Viên Hiến Chương 91-Đảng Việt Nam Dân Chủ.

DỰA VÀO LÒNG DÂN LÀM SỨC MẠNH CHO CUỘC CÁCH MẠNG!!!
ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH CHO MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, THẬT SỰ CÓ TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP. ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN VỀ GIÁO DỤC, VĂN HÓA, KINH TẾ, KHOA HỌC…

BÌNH ĐẲNG CÁC TÔN GIÁO, LÀ NỀN MÓNG TỐT CHO MỘT XÃ HỘI, TẠO CHO CON NGƯỜI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC, BÁC ÁI VÀ CÔNG BẰNG...

<><><><><><>

THAM KHẢO CÁC TUYÊN NGÔN HIẾN CHƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI.

http://www.un.org/en/documents/udhr/ Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền-English Version

http://pacific.net.vn/Home/NewsDetail.aspx?newsid=27 Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

http://to-quoc01.blogspot.com/2011/05/tuyen-ngon-hien-chuong-77.html Hiến Chương 77 (Tiệp Khắc)

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/czechoslovakia/cs_appnd.html" Hiến Chương 77-Manifesto of Charter 77 -Library of Congress

http://giahoi.wordpress.com/2008/06/11/hienchuong/ -Hiến Chương 2000 (Vietnam)
http://www.vietthuc.org/2010/12/20/hi%E1%BA%BFn-ch%C6%B0%C6%A1ng-2000/ -Hiến Chương 2000 (Vietnam)
http://www.asia-religion.com/TNAC/LoiKeuGoi-01.htm Lời Kêu Gọi-Hiến Chương 2000 (Vietnam)
http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2009/01/ve-hien-chuong-08.html" Hiến Chương 08 (China)
http://niemtin.free.fr/hienchuongnhanban.htm HIẾN CHƯƠNG NHÂN BẢN 2000

http://icl-fi.org/english/wv/933/charter08.html China-Chapter 08-English Version

<><><><><><><>
SCENES OF SPRING

In spring, I can smell the air fresh and new,
I can see the many floral colors.
I can hear many of bird songs.
While listening to the cheerful,
Jumping of the birds.
Flying through the trees.
As I watch the tall green,
grass blowing in the breeze,
I feel warming in my shell.
As the wind blows on green sprout leaves,
I saw the cold water ripples on the pond,
shimmer in the warm sunshine.
As I look up on the blue sky in the distance,
A few white clouds are wandering,
over the shadowy mountain.

While looking around me,
I notice everywhere, the rebirth of nature.
From the small new blades of grass,
To the fresh new blossom
To the newly hatched chicks;
In their well-built nest,
Hanging high up in the softly,
blowing branches of the trees.
While their mothers tend
To unending hunger of baby chicks.
Waiting, waiting for their mother.

So many views of springs eager beginning
Challenges me with new thoughts
And inspires me to come alive.
To a new beginning.

Charlotte, North Carolina. Spring 1997

Trở lại phố buồn.

Chiều nay mình cảm thấy buồn
Về thăm Đà Lạt con đường năm xưa.
Xe lăn bánh dưới cơn mưa
Ngôi trường năm cũ lưa thưa bóng dù.
Chiều nay không có sương mù
Nhìn hồ nước đục Đồi Cù đổi thay.
Năm xưa cũng tháng thu này
Sương mù mây trắng phủ dầy đồi thông.
Cafe [cofee] Thuỷ Tạ thơm nồng
Ngắm sương mỗi sáng đèn hồng mỗi đêm.
Bước chân rộn rã bậc thềm
Những đôi trai gái môi mềm hôn nhau.

Chiều nay từ giã phố buồn
Mình đi gởi lại phố phường vần thơ...

Dalat Vietnam 11-26-2005

Phố núi đồi thông.

Ngày xưa anh đã một lần
Ghé thăm Đà Lạt vào mùa lập đông.
Ngắm sương thung lũng hoa hồng
Lắng nghe gió thổi đồi thông rì rào.
Sương mù lởn vởn trên cao
Duới đường hồ nước xôn xao tiếng người.
Những khuôn mặt những nụ cười,
Nhiều người dạo phố nhìn trời, nước mây.
Nhớ không em ở nơi này?
Con đường sỏi đá ôm đầy ý thơ
* * *
Ngày xưa phố núi sương mờ,
Duy Tân Đà Lạt bây giờ đổi thay.
Nhà thờ vẫn ở nơi này,
Tháp chuông còn đó đêm ngày vẫn vang.
Chợ Lồng xưa vẫn rộn ràng,
Người mua kẻ bán khách hàng vẫn đông.
Hồ Xuân Hương cạnh đồi thông.
Yersin đường cũ nhìn không thấy người.

Dalat Vietnam 11-23-2008
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét